Commit 5fc9ce53 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update home.md

parent b8e434fb
......@@ -19,7 +19,7 @@ Oletuksena ohjaustila on auki niin kauan kuin väkeä riittää. Kannattaa tulla
* Keskiviikkoisin ohjausta suomeksi [ZOOMissa](https://jamk.zoom.us/j/63714399522) 14:15-17:30 (In Finnish)
* Torstaisin ohjausta suomeksi [ZOOMissa](https://jamk.zoom.us/j/63714399522) 9:45 - 11:00 (In Finnish)
* Torstaisin ohjausta englanniksi [ZOOMissa](https://jamk.zoom.us/j/63714399522) 12:30-14:00 (In English)
* Lähiohjausta ei järjestetä tässä vaiheessa Korona rajoituksista johtuen..
* ZOOM-ohjaukset jatkuvat maaliskuun loppuun asti
*Avaa alla näkyvä aikataulu eri ikkunaan, niin näet sen tarkemmin*
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment