Commit c1b80456 authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

Update tarkistuksessa-esiintulleita-huomioita.md

parent 388088bb
......@@ -25,6 +25,7 @@ Käy läpi tehtävät ja varmista, että olet toiminut niiden mukaisesti
* Älä käytä omaa EXECLiä vaan ota harjoitustehtävässä oleva pohja käyttöön!
* Projektisuunnitelmassa väärä aloitus päivä!! Projekti alkaa 11.1.2022
* User Story-Issuet ilman "templaattia" tai otsikoitu tyyliin "US12"
* User Story-issueissa otsikko ilman tarkentavaa kuvausta tai kuvaus on jäänyt kokonaan pois issuesta.
* User Storyt kirjaamatta!
* Yleiset issuet kirjaamatta!
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment