Commit b354328e authored by K9272's avatar K9272
Browse files

H4 korjaus määräajan jälkeen

parent 298ed7e1
......@@ -3,17 +3,30 @@
## T1
*Yleisiä huomioita ja päätöksiä*
* Varaukset ja myynnit samaan tauluun, varausloppuu kenttä tyhjäksi jos kyseessä myynti
* Yhdellä tuotteella yksi tapahtuma. Varaus päivitetään myynniksi, jos kauppa toteutuu ja perutaan, jos ei toteudu
* Yhdellä tuotteella yksi tapahtuma. Varaus päivitetään myynniksi, jos kauppa toteutuu ja poistetaan, jos ei toteudu
* Oletetaan, että kustakin myytävästä tuotteesta on maksimissaan yksi valokuva. Käytetään kuvatiedostojen indeksinä tuotteen tuotenro arvoa
* Asiakkaalta vaaditaan vain nimi, muut kentät voidaan jättää täyttämättä
* Pöytä voidaan varata myös tulevaisuuteen, varaus päivän resoluutiolla ja siten vuokrakin
* Pöydän koko ilmoitetaan neliömetreinä (Varmasti riittävän suuri ala sopii :D )
* Kaikkiin tuoteryhmiin lisätään ryhmän kuvaus, esimerkiksi esimerkkituotteet
* Tuotteelle voidaan määrittää Eläintalous - tägi (Boolean arvo) sekä lyhyt kuvaus myytävästä tuotteesta.
* Tuotteelle voidaan määrittää lyhyt kuvaus.
* Varchar kenttien koossa mietitty hieman kenttään tallennettavan tiedon todellista kokoa
* Puhelinnumero tekstimuodossa, niin saa vaikka ulkomaannumeron tallennettua (Parempi olisi erillinen maakoodi)
* Jokaiselle tuotteelle määritettävä tasan 1 tuoteryhmä (Jos ei löytyisi sopivaa, niin "MUU") ja myyntipöytä (oletetaan, että kaikki myytävä tavara käy pöydän kautta, vaikka kyseessä olisi sohva tms.)
![](H4/T1.png)
## T2
Vikaa indeksien määrityksessä, ei mene läpi ennen kellon lyömää :)
\ No newline at end of file
Vikaa indeksien määrityksessä, ei mene läpi ennen kellonlyömää :)
## **Tehty määräajan jälkeen**
Kyseessä oli INVISIBLE/VISIBLE ongelma, korjaantui vaihtamalla mySQL target versioksi 5.6.30 ohjeen mukaan
Forward Engineerin tuottama koodi: [T2.sql](H4/T2.sql)
![](H4/T2-1.png)
*Forward Engineer onnistui*
![](H4/T2-2.png)
*schema näkyy myös yhteystyökalun puolella*
\ No newline at end of file
harjoitukset/H4/T1.png

164 KB | W: | H:

harjoitukset/H4/T1.png

162 KB | W: | H:

harjoitukset/H4/T1.png
harjoitukset/H4/T1.png
harjoitukset/H4/T1.png
harjoitukset/H4/T1.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
-- MySQL Workbench Forward Engineering
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
-- -----------------------------------------------------
-- Schema kirpputori
-- -----------------------------------------------------
-- -----------------------------------------------------
-- Schema kirpputori
-- -----------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `kirpputori` ;
USE `kirpputori` ;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `kirpputori`.`Asiakas`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kirpputori`.`Asiakas` (
`Asiakasnro` INT NOT NULL,
`Nimi` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Osoite` VARCHAR(250) NULL,
`Syntymäaika` DATE NULL,
`Puhelin` VARCHAR(20) NULL,
`Sähköposti` VARCHAR(45) NULL,
PRIMARY KEY (`Asiakasnro`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `kirpputori`.`Poyta`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kirpputori`.`Poyta` (
`Poytanro` INT NOT NULL,
`Koko` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
`Sijainti` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Tuntivuokra` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Poytanro`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `kirpputori`.`Tuoteryhma`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kirpputori`.`Tuoteryhma` (
`Tuoteryhmanro` INT NOT NULL,
`Nimi` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Kuvaus` VARCHAR(300) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Tuoteryhmanro`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `kirpputori`.`Tuote`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kirpputori`.`Tuote` (
`Tuotenro` INT NOT NULL,
`Myyja` INT NOT NULL,
`Nimi` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Hinta` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
`Poyta` INT NOT NULL,
`Kategoria` INT NOT NULL,
`Kuvaus` VARCHAR(300) NULL,
PRIMARY KEY (`Tuotenro`),
INDEX `fk_Tuote_Poyta_idx` (`Poyta` ASC),
INDEX `fk_Tuote_Tuoteryhma1_idx` (`Kategoria` ASC),
INDEX `fk_Tuote_Asiakas1_idx` (`Myyja` ASC),
CONSTRAINT `fk_Tuote_Poyta`
FOREIGN KEY (`Poyta`)
REFERENCES `kirpputori`.`Poyta` (`Poytanro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Tuote_Tuoteryhma1`
FOREIGN KEY (`Kategoria`)
REFERENCES `kirpputori`.`Tuoteryhma` (`Tuoteryhmanro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Tuote_Asiakas1`
FOREIGN KEY (`Myyja`)
REFERENCES `kirpputori`.`Asiakas` (`Asiakasnro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `kirpputori`.`Tapahtuma`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kirpputori`.`Tapahtuma` (
`Ostaja_Asiakasnro` INT NOT NULL,
`Tuote_Tuotenro` INT NOT NULL,
`Paivamaara` DATETIME NOT NULL,
`Varausloppuu` DATE NULL,
PRIMARY KEY (`Tuote_Tuotenro`),
INDEX `fk_Myynti_Asiakas2_idx` (`Ostaja_Asiakasnro` ASC),
CONSTRAINT `fk_Myynti_Asiakas2`
FOREIGN KEY (`Ostaja_Asiakasnro`)
REFERENCES `kirpputori`.`Asiakas` (`Asiakasnro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Myynti_Tuote1`
FOREIGN KEY (`Tuote_Tuotenro`)
REFERENCES `kirpputori`.`Tuote` (`Tuotenro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `kirpputori`.`Poyta_Varaus`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kirpputori`.`Poyta_Varaus` (
`Asiakasnro` INT NOT NULL,
`Poytanro` INT NOT NULL,
`Alkupvm` DATE NOT NULL,
`Loppupvm` DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Asiakasnro`, `Poytanro`),
INDEX `fk_Asiakas_has_Poyta_Poyta1_idx` (`Poytanro` ASC),
INDEX `fk_Asiakas_has_Poyta_Asiakas1_idx` (`Asiakasnro` ASC),
CONSTRAINT `fk_Asiakas_has_Poyta_Asiakas1`
FOREIGN KEY (`Asiakasnro`)
REFERENCES `kirpputori`.`Asiakas` (`Asiakasnro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Asiakas_has_Poyta_Poyta1`
FOREIGN KEY (`Poytanro`)
REFERENCES `kirpputori`.`Poyta` (`Poytanro`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment