Commit cbbc6e61 authored by K9272's avatar K9272
Browse files

H8 muotoilu

parent 055372aa
......@@ -161,6 +161,7 @@ MariaDB [student_db]> SELECT * FROM students;
## Tehtävä 5 [6p]
A) Luo kuvitteellista keskustelufoorumi-ohjemiston viestien tallentamista varten tietokannan taulu, jossa perusavaimena on juokseva numero (kokonaisluku). Muita kenttiä tulee olla ainakin viestin otsikkoa, kirjoittajaa ja sisältöä varten. Myös viestin lisäysajankohta tulee tallentaa. Lisäksi tulee olla INTEGER-tyyppinen "parent"-kenttä, joka kertoo numerollaan, minkä viestin vastaus se mahdollisesti on. "Parent"-kentän arvo asetetaan NULL, jos viesti on viestiketjun avaava viesti. "Parent"-kenttä tulee olla viiteavaimena taulun perusavaimelle.
![](H8/T5A.png)
```
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment