Commit 1f262735 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

loppuraportti

parent 4fc69f9d
...@@ -113,4 +113,4 @@ Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia (issue #1). Täs ...@@ -113,4 +113,4 @@ Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia (issue #1). Täs
## Ehdotus arvosanaksi ## Ehdotus arvosanaksi
Ehdotan arvosanaksi 5. Työ on kuitenkin melkoisen laaja, ja täyttää yksikkötestausta lukuunottamatta mielestäni kaikki harjoitustyön vaatimukset. Vaikka se ei käyttöliittymän ulkoasussa ehkä näy, niin koodi pellin alla on vaatinut aika paljon ajattelua parallelismin takia. Ehdotan arvosanaksi 5. Työ on kuitenkin melkoisen laaja, ja täyttää yksikkötestausta lukuunottamatta mielestäni kaikki harjoitustyön vaatimukset. Vaikka se ei käyttöliittymän ulkoasussa välttämättä näy, niin koodi pellin alla on vaatinut aika paljon ajattelua ja lottokoneen perusarkkitehtuuri on mielstäni hyvä.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment