Commit 2ee3d11c authored by M1888's avatar M1888
Browse files

Update spec.md

parent 6883e2b9
......@@ -69,7 +69,19 @@ Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja
## Käyttötapauskaavio
![](usecaset.png)
```plantuml
:Pelaaja: --> (Vakiorivien asetus)
:Pelaaja: --> (Arparivien määrän asetus)
:Pelaaja: --> (Simulaation käynnistys)
:Pelaaja: --> (Simulaation pysäytys)
:Pelaaja: --> (Simulaation edistäminen viikolla)
:Pelaaja: --> (Simulaation asetusten muuttaminen)
:Pelaaja: --> (Simulaation statistiikka ja tilannepäivitykset)
:Pelaaja: --> (Tilin saldon tarkastelu)
:Pelaaja: --> (Scoreboardin tarkastelu)
:Pelaaja: --> (Pelin tallennus)
:Pelaaja: --> (Aiemman tallennuksen lataus)
```
## Luokkakaavio
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment