Commit 4fc40862 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

linkki kuntoon

parent 65e85f57
...@@ -75,7 +75,7 @@ Rikkaimmat-napin takaa löytyy sekä sillä hetkellä käynnissä olevan simulaa ...@@ -75,7 +75,7 @@ Rikkaimmat-napin takaa löytyy sekä sillä hetkellä käynnissä olevan simulaa
### **Resources/lotto.sqlite, Resources/create-lotto.sql** ### **Resources/lotto.sqlite, Resources/create-lotto.sql**
SQLite-tietokanta, joka sisältää pelaajan tallentamat vakiorivit, sekä high scoret. Tarvittaessa tietokannan voi luoda uudelleen SQLitellä luontiskriptin [create-lotto.sql](Lottokone/resources/create-lotto.sql) avulla. SQLite-tietokanta, joka sisältää pelaajan tallentamat vakiorivit, sekä high scoret. Tarvittaessa tietokannan voi luoda uudelleen SQLitellä luontiskriptin [create-lotto.sql](Lottokone/Resources/create-lotto.sql) avulla.
![ER-kaavio](lotto-er.png) ![ER-kaavio](lotto-er.png)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment