Commit 4fc69f9d authored by M1888's avatar M1888
Browse files

loppuraportti

parent 4911110e
......@@ -109,7 +109,7 @@ Yksi iso haaste oli myös tuo vakiorivien toteuttaminen. .NET antaa tallentaa Pr
## Työmäärä
Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia. Tästä n. 4 tuntia oli alun suunnittelua, kunnes toteutus alkoi. Itse lottokoneen logiikan toimimaan saamisessa kului n. 15 h, vakiorivien tallennukseen n. 5h ja loput 12 tuntia kului käyttöliittymän muiden osien toteuttamiseen sekä viilailuun.
Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia (issue #1). Tästä n. 4 tuntia oli alun suunnittelua, kunnes toteutus alkoi. Itse lottokoneen logiikan toimimaan saamisessa kului n. 15 h, vakiorivien tallennukseen n. 5h ja loput 12 tuntia kului käyttöliittymän muiden osien toteuttamiseen sekä viilailuun.
## Ehdotus arvosanaksi
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment