Commit 52bec9b8 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

speksi

parent 6d9af2ca
......@@ -50,9 +50,11 @@ Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja
- [ ] Lottosimulaatiosta tulostetta ja statistiikkaa, jota näkee pelin aikana
- [ ] Vakiorivejen syöttö
- [ ] Arparivien määrittely
- [ ] Lottosimulaation asetusten säätö (mm. pelaajien määrä, rivin hinta, ...)
- [ ] Lottosimulaation asetusten säätö**^1**
- [ ] Scoreboard
**^1**: mm. simuloitujen pelaajien määrä, rivin hinta, jne.
## Käyttötapauskaavio
TODO ...
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment