Commit 62d0b297 authored by M1888's avatar M1888

speksi

parent 52bec9b8
...@@ -50,10 +50,9 @@ Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja ...@@ -50,10 +50,9 @@ Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja
- [ ] Lottosimulaatiosta tulostetta ja statistiikkaa, jota näkee pelin aikana - [ ] Lottosimulaatiosta tulostetta ja statistiikkaa, jota näkee pelin aikana
- [ ] Vakiorivejen syöttö - [ ] Vakiorivejen syöttö
- [ ] Arparivien määrittely - [ ] Arparivien määrittely
- [ ] Lottosimulaation asetusten säätö**^1** - [ ] Lottosimulaation asetusten säätö
- [ ] Scoreboard - [ ] Scoreboard
**^1**: mm. simuloitujen pelaajien määrä, rivin hinta, jne.
## Käyttötapauskaavio ## Käyttötapauskaavio
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment