Commit 65e85f57 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

vikat setit

parent fa183538
...@@ -113,4 +113,4 @@ Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia. Tästä n. 4 tu ...@@ -113,4 +113,4 @@ Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia. Tästä n. 4 tu
## Ehdotus arvosanaksi ## Ehdotus arvosanaksi
Ehdotan arvosanaksi 5. Työ on kuitenkin melkoisen laaja, ja täyttää yksikkötestausta lukuunottamatta mielestäni kaikki harjoitustyön vaatimukset. Ehdotan arvosanaksi 5. Työ on kuitenkin melkoisen laaja, ja täyttää yksikkötestausta lukuunottamatta mielestäni kaikki harjoitustyön vaatimukset. Vaikka se ei käyttöliittymän ulkoasussa ehkä näy, niin koodi pellin alla on vaatinut aika paljon ajattelua parallelismin takia.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment