Commit 6883e2b9 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

Update spec.md

parent 3914503f
......@@ -62,8 +62,10 @@ Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja
- [ ] Lottosimulaatiosta tulostetta ja statistiikkaa, jota näkee pelin aikana
- [ ] Vakiorivejen syöttö
- [ ] Arparivien määrittely
- [ ] Lottosimulaation asetusten säätö
- [ ] Scoreboard
- [ ] Lottosimulaation asetusten säätö
- [ ] Scoreboard
- [ ] Pelitilanteen tallennus
- [ ] Aiemman tallennuksen lataaminen
## Käyttötapauskaavio
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment