Commit 6d9af2ca authored by M1888's avatar M1888
Browse files

linkit kuntoon

parent 317ff428
......@@ -2,5 +2,5 @@
Joeli Hokkanen / M1888@student.jamk.fi
Dokumentaatioon **[doc/spec.md](TÄSTÄ.)**
Dokumentaatioon **[TÄSTÄ](doc/spec.md)**.
......@@ -35,9 +35,9 @@ Kun päävoitto osuu kohdalle, ilmoittaa peli siitä, ja ottaa pistesaldoksi til
Peli tullaan toteuttamaan C# ja XAML -kielillä WPF:ää käyttäen. Kohdealustana on Windows sekä .NET Framework 4.6.
Tietojen säilyttämiseen ohjelma tulee käyttämään SQLiteä, ja C#:n [https://www.nuget.org/packages/System.Data.SQLite](System.Data.SQLite) -pakettia.
Tietojen säilyttämiseen ohjelma tulee käyttämään SQLiteä, ja C#:n [System.Data.SQLite](https://www.nuget.org/packages/System.Data.SQLite) -pakettia.
Harkintalistalla on myös toteuttaa käyttöliittymä [https://github.com/benruehl/adonis-ui](AdonisUIn avulla), mikäli aikaa tähän tutustumiseen jää.
Harkintalistalla on myös toteuttaa käyttöliittymä [AdonisUI:n avulla](https://github.com/benruehl/adonis-ui), mikäli aikaa tähän tutustumiseen jää.
## Käyttäjäroolit
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment