Commit 9aa1b65c authored by M1888's avatar M1888
Browse files

release

parent 85cc6fe6
...@@ -38,10 +38,7 @@ namespace Lottokone ...@@ -38,10 +38,7 @@ namespace Lottokone
} }
public void txbChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) public void txbChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{ {
// Yleismaallinen validaattori luvuille. // validoidaan syötettä vähän, ettei mene älyttömäksi.
// Voisi tehdä tarkemminkin, voi olla että ei toimi ihan kuin suunniteltua
// jos lyö yhden lottorivin hinnaksi vaikka tuon 6 miljoonaa.
// En kuitenkaan nyt jaksa naputella ihan joka boksille omaa validaatiota.
TextBox tb = sender as TextBox; TextBox tb = sender as TextBox;
if (tb != null) if (tb != null)
{ {
...@@ -52,8 +49,8 @@ namespace Lottokone ...@@ -52,8 +49,8 @@ namespace Lottokone
switch(tb.Name) switch(tb.Name)
{ {
case "txbPelaajia": case "txbPelaajia":
// max 25 miljoonaa pelaajaa // max 5 miljoonaa pelaajaa
maksimi = 25_000_000; maksimi = 5_000_000;
break; break;
case "txbRiveja": case "txbRiveja":
// max 100 000 riviä per pelaaja // max 100 000 riviä per pelaaja
......
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment