Commit 9aa1b65c authored by M1888's avatar M1888
Browse files

release

parent 85cc6fe6
......@@ -38,10 +38,7 @@ namespace Lottokone
}
public void txbChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
// Yleismaallinen validaattori luvuille.
// Voisi tehdä tarkemminkin, voi olla että ei toimi ihan kuin suunniteltua
// jos lyö yhden lottorivin hinnaksi vaikka tuon 6 miljoonaa.
// En kuitenkaan nyt jaksa naputella ihan joka boksille omaa validaatiota.
// validoidaan syötettä vähän, ettei mene älyttömäksi.
TextBox tb = sender as TextBox;
if (tb != null)
{
......@@ -52,8 +49,8 @@ namespace Lottokone
switch(tb.Name)
{
case "txbPelaajia":
// max 25 miljoonaa pelaajaa
maksimi = 25_000_000;
// max 5 miljoonaa pelaajaa
maksimi = 5_000_000;
break;
case "txbRiveja":
// max 100 000 riviä per pelaaja
......
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment