Commit a01776bd authored by M1888's avatar M1888
Browse files

Update spec.md

parent 2ee3d11c
......@@ -70,17 +70,19 @@ Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja
## Käyttötapauskaavio
```plantuml
left to right direction
:Pelaaja: --> (Vakiorivien asetus)
:Pelaaja: --> (Arparivien määrän asetus)
:Pelaaja: --> (Simulaation käynnistys)
:Pelaaja: --> (Simulaation pysäytys)
:Pelaaja: --> (Simulaation edistäminen viikolla)
:Pelaaja: --> (Simulaation asetusten muuttaminen)
:Pelaaja: --> (Simulaation statistiikka ja tilannepäivitykset)
:Pelaaja: --> (Tilin saldon tarkastelu)
:Pelaaja: --> (Scoreboardin tarkastelu)
:Pelaaja: --> (Pelin tallennus)
:Pelaaja: --> (Aiemman tallennuksen lataus)
:Pelaaja: -left-> (Simulaation asetusten muuttaminen)
:Pelaaja: -left-> (Simulaation statistiikka ja tilannepäivitykset)
:Pelaaja: -left-> (Tilin saldon tarkastelu)
:Pelaaja: -left-> (Scoreboardin tarkastelu)
:Pelaaja: -left-> (Pelin tallennus)
:Pelaaja: -left-> (Aiemman tallennuksen lataus)
```
## Luokkakaavio
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment