Commit da72682e authored by M1888's avatar M1888
Browse files

päiväkoodailut

parent 79d4500a
......@@ -27,8 +27,7 @@
</Style>
<Style TargetType="TextBox" x:Key="Lottonumero">
<Setter Property="Width" Value="50" />
<Setter Property="MinWidth" Value="20"/>
<Setter Property="Width" Value="10" />
<Setter Property="Margin" Value="3" />
</Style>
......
......@@ -73,7 +73,7 @@
<StackPanel>
<DockPanel Margin="5">
<Label>Vakiorivejä</Label>
<TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbVakiorivit" Text="{Binding Vakiorivit, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged" />
<TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbVakiorivit" Text="{Binding Vakiorivit, Mode=TwoWay}" TextChanged="TxbVakiorivit_TextChanged" />
</DockPanel>
<TextBlock Margin="25,-5,0,0">Montako vakioriviä haluat pelata?</TextBlock>
<Button Content="Aseta rivit" Width="100" x:Name="btnRivit" Click="BtnRivit_Click" />
......
......@@ -59,5 +59,30 @@ namespace Lottokone
}
}
}
private void TxbVakiorivit_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
TextBox tb = sender as TextBox;
if(tb != null)
{
bool ok = false;
if (int.TryParse(tb.Text, out int result))
{
if(result >= 0 && result <= 15)
ok = true;
}
if(!ok)
{
lblInfo.Content = "Vakiorivejä voi olla 0-15 kpl";
btnRivit.IsEnabled = false;
}
else
{
lblInfo.Content = "";
btnRivit.IsEnabled = true;
}
}
}
}
}
......@@ -78,7 +78,13 @@
<Compile Include="Lottorivit.xaml.cs">
<DependentUpon>Lottorivit.xaml</DependentUpon>
</Compile>
<Compile Include="Rikkaimmat.xaml.cs">
<DependentUpon>Rikkaimmat.xaml</DependentUpon>
</Compile>
<Compile Include="Settings.cs" />
<Compile Include="ViewModel\Nimigeneraattori.cs" />
<Compile Include="ViewModel\Riviapuri.cs" />
<Compile Include="ViewModel\Scoreboard.cs" />
<Compile Include="Voitto.xaml.cs">
<DependentUpon>Voitto.xaml</DependentUpon>
</Compile>
......@@ -105,6 +111,10 @@
<DependentUpon>MainWindow.xaml</DependentUpon>
<SubType>Code</SubType>
</Compile>
<Page Include="Rikkaimmat.xaml">
<SubType>Designer</SubType>
<Generator>MSBuild:Compile</Generator>
</Page>
<Page Include="Voitto.xaml">
<SubType>Designer</SubType>
<Generator>MSBuild:Compile</Generator>
......@@ -138,6 +148,15 @@
<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>
<LastGenOutput>Settings.Designer.cs</LastGenOutput>
</None>
<None Include="Resources\etunimet.csv">
<CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
</None>
<None Include="Resources\lotto.sqlite">
<CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
</None>
<None Include="Resources\sukunimet.csv">
<CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
</None>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<None Include="App.config" />
......@@ -154,6 +173,9 @@
<Resource Include="Resources\lotto2.png" />
<Resource Include="Resources\lotto3.png" />
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<Content Include="Resources\create-lotto.sql" />
</ItemGroup>
<Import Project="$(MSBuildToolsPath)\Microsoft.CSharp.targets" />
<Import Project="packages\System.Data.SQLite.Core.1.0.110.0\build\net46\System.Data.SQLite.Core.targets" Condition="Exists('packages\System.Data.SQLite.Core.1.0.110.0\build\net46\System.Data.SQLite.Core.targets')" />
<Target Name="EnsureNuGetPackageBuildImports" BeforeTargets="PrepareForBuild">
......
......@@ -7,11 +7,5 @@
mc:Ignorable="d"
Title="Lottorivit" Height="450" Width="400">
<Grid x:Name="grdRivit">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="Auto"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="Auto"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>
</Window>
using System;
using Lottokone.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
......@@ -23,58 +24,129 @@ namespace Lottokone
private Button btnSave;
private Label lblInfo;
// Tähän listaan tehdään uusi lista jokaista lottoriviä varten.
// Siihen listaan sitten lisätään nuo kyseisen rivin TextBoxit, jotta ne saa
// käytyä myöhemmin järjestyksessä läpi, kun rivit tallentaa.
private List<List<TextBox>> numerot;
// Tähän haetaan kannasta tallennetut rivit, joilla täytetään kentät valmiiksi
private List<Lottorivi> rivit;
public Lottorivit()
{
InitializeComponent();
NaytaKontrollit();
}
public void NaytaKontrollit()
private void NaytaKontrollit()
{
this.Height = 80 + Properties.Settings.Default.Vakiorivit * 40;
numerot = new List<List<TextBox>>();
grdRivit.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
btnSave = new Button();
btnSave.Content = "Tallenna";
btnSave.Margin = new Thickness(5);
btnSave.Click += btnSave_Click;
Grid.SetRow(btnSave, Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
Grid.SetColumnSpan(btnSave, 2);
grdRivit.Children.Add(btnSave);
grdRivit.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
lblInfo = new Label();
lblInfo.Style = Resources["Isompi"] as Style;
lblInfo.Margin = new Thickness(5);
Grid.SetRow(lblInfo, Properties.Settings.Default.Vakiorivit + 1);
Grid.SetColumnSpan(lblInfo, 8);
grdRivit.Children.Add(lblInfo);
try
{
rivit = ViewModel.Riviapuri.Lataa(Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show($"Virhe: {ex.Message}");
}
for (int i = 0; i < 8; i++)
grdRivit.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition());
/*
StackPanel rivit = new StackPanel();
for (int i = 0; i < Properties.Settings.Default.Vakiorivit; i++)
{
StackPanel rivi = new StackPanel();
rivi.Orientation = Orientation.Horizontal;
rivi.Name = $"spRivi{i}";
Grid.SetRow(rivi, i);
numerot.Add(new List<TextBox>());
grdRivit.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
Label l = new Label();
l.Content = $"Rivi {i}: ";
rivi.Children.Add(l);
l.Content = $"Rivi {i+1}";
Grid.SetRow(l, i);
Grid.SetColumn(l, 0);
grdRivit.Children.Add(l);
for (int j = 0; j < 7; j++)
{
TextBox tb = new TextBox();
tb.Style = Resources["Lottonumero"] as Style;
tb.Width = 25;
tb.Height = 25;
tb.Margin = new Thickness(3, 0, 3, 0);
tb.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
tb.GotFocus += txbFocus;
tb.TextChanged += txbChanged;
Grid.SetColumn(tb, j);
rivi.Children.Add(tb);
tb.Text = rivit[i].Numerot[j].ToString();
Grid.SetRow(tb, i);
Grid.SetColumn(tb, j+1);
grdRivit.Children.Add(tb);
numerot[i].Add(tb);
}
rivit.Children.Add(rivi);
}
grdRivit.Children.Add(rivit);
StackPanel spAlarivi = new StackPanel();
Grid.SetRow(spAlarivi, Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
btnSave = new Button();
btnSave.Content = "Tallenna";
btnSave.Click += btnSave_Click;
spAlarivi.Children.Add(btnSave);
lblInfo = new Label();
lblInfo.Style = Resources["Isompi"] as Style;
spAlarivi.Children.Add(lblInfo);
}
grdRivit.Children.Add(spAlarivi);*/
private void txbFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
{
TextBox tb = sender as TextBox;
if(tb != null)
{
tb.SelectAll();
}
}
public void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
List<Rivi> rivit = new List<Rivi>();
foreach(List<TextBox> rivi in numerot)
{
short[] tmp = new short[7];
// tarvitaan myös indeksi, joten foreach ei käy
for(int i = 0; i < 7; i++)
{
if(short.TryParse(rivi[i].Text, out short s))
{
// tehdään vielä validaatio ennen tallennusta
if(s < 1 || s > 40)
{
lblInfo.Content = "Käytä vain numeroita 1-40";
return;
}
tmp[i] = s;
}
else
{
lblInfo.Content = "Käytä vain numeroita 1-40";
return;
}
}
rivit.Add(new Rivi(tmp));
}
try
{
ViewModel.Riviapuri.Tallenna(rivit);
this.Close();
}
catch (Exception ex)
{
lblInfo.Content = $"Virhe tallennettaessa rivejä: {ex.Message}";
}
}
public void txbChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
......
......@@ -7,14 +7,15 @@
mc:Ignorable="d"
Title="Lottokone" Height="450" Width="950" Background="Black">
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<StackPanel Margin="0,10,0,0">
<StackPanel Margin="5,10,5,0">
<Button x:Name="btnNext" Margin="0,5,0,0" Content="Seuraava viikko" Click="btnNext_Click"/>
<Button x:Name="btnStart" Margin="0,5,0,0" Content="Käynnistä" Click="btnStart_Click"/>
<Button x:Name="btnStop" Margin="0,5,0,0" Content="Pysäytä" Click="btnStop_Click"/>
<Button x:Name="btnSettings" Margin="0,50,0,0" Content="Asetukset" Click="btnSettings_Click" />
<Button x:Name="btnRikkaimmat" Margin="0,10,0,0" Content="Rikkaimmat" Click="BtnRikkaimmat_Click" />
</StackPanel>
<StackPanel Height="400">
<StackPanel x:Name="spLotto" Width="250" Background="White" Opacity="0.6" VerticalAlignment="Top">
<StackPanel x:Name="spLotto" Width="250" Background="White" Opacity="0.7" VerticalAlignment="Top">
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Vuosi}" ContentStringFormat="Vuosi: {0}"/>
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Viikko}" ContentStringFormat="Viikko: {0}"/>
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Rivimaara}" ContentStringFormat="Rivejä: {0:N0}"/>
......@@ -29,10 +30,11 @@
<ListView Height="350" Width="300" x:Name="lstStatus" ItemsSource="{Binding Value, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" Opacity="0.7"/>
</StackPanel>
<StackPanel>
<StackPanel x:Name="spPlayer" Width="300" Margin="5,0,0,0" Background="White" Opacity="0.8">
<StackPanel x:Name="spPlayer" Width="300" Margin="5,0,0,0" Background="White" Opacity="0.7">
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Nimi}" ContentStringFormat="Nimi: {0}" />
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Saldo}" ContentStringFormat="Tilin saldo: {0:C0}" />
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Riveja}" ContentStringFormat="Rivejä: {0:N0}" />
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Saldo}" ContentStringFormat="Tilin saldo: {0:C0}" />
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Content="{Binding Voitot}" ContentStringFormat="Voitot yhteensä: {0:C0}" />
</StackPanel>
<StackPanel Width="300">
<Label Style="{StaticResource Isompi}" Foreground="White" Content="Omat voitot:" Margin="0,100,0,0"/>
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Collections.Specialized;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
......@@ -31,7 +32,7 @@ namespace Lottokone
// Meidän pelaaja
private Pelaaja pelaaja;
// Meidän voitot, ja lukko-objekti jotta voidaan käyttää sitä threadeista
// Meidän voittohostoria, ja lukko-objekti jotta voidaan käyttää sitä threadeista
private ObservableCollection<string> voitot;
private object voittolukko;
......@@ -39,6 +40,17 @@ namespace Lottokone
private Thread runner;
private bool kaynnissa = false;
// tähän tallennetaan oletuksena imgLotto-kuvassa oleva kuva.
// Se voidaan sitten helposti palauttaa, kun ollaan hetki näytetty jotain muuta kuvaa
private ImageSource oletuskuva;
private BitmapImage img5oikein;
private BitmapImage img6oikein;
private BitmapImage img7oikein;
private short kuvanro;
// Tällä katsotaan, joko kuva pitäisi vaihtaa takaisin oletukseen.
private Stopwatch kuvakello;
// Tässä kyseinen pelilooppi
// Tämä olisi ollut ehkä järkevä toteuttaa muualla kuin täällä MainWindow.xaml.cs:ssä,
// mutta tällä nyt mennään....
......@@ -57,7 +69,6 @@ namespace Lottokone
case 3:
if (r.Numerot.Contains(kone.Voittorivi.Lisanumero))
{
s = $"Kierros {kone.Kierros}: 3+1 oikein ({kone.Voitot[5]:C0})";
}
break;
......@@ -66,25 +77,67 @@ namespace Lottokone
break;
case 5:
s = $"Kierros {kone.Kierros}: 5 oikein ({kone.Voitot[3]:C0})";
// 5 oikein ja suuremmat luokat, niin vaihdetaan ikkunan taustaa hetken ajaksi hienommaksi.
if (kuvanro <= 1)
{
this.Dispatcher.Invoke(() =>
{
this.Background = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)255, (byte)191, (byte)192));
imgLotto.Source = img5oikein;
});
kuvanro = 1;
if (kuvakello.IsRunning)
kuvakello.Reset();
kuvakello.Start();
}
break;
case 6:
this.Dispatcher.Invoke(() =>
if (kuvanro <= 2)
{
this.Background = Brushes.Pink;
imgLotto.Source = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto1.png", UriKind.Relative));
});
this.Dispatcher.Invoke(() =>
{
this.Background = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)35, (byte)40, (byte)4));
imgLotto.Source = img6oikein;
});
kuvanro = 2;
if (kuvakello.IsRunning)
kuvakello.Reset();
kuvakello.Start();
}
s = $"Kierros {kone.Kierros}: ";
// taas lisänumeron tarkistus
// lisänumeron tarkistus
if (r.Numerot.Contains(kone.Voittorivi.Lisanumero))
s += $"6+1 oikein!!! {kone.Voitot[1]:C0} - Melkein jo kannattaa?!";
else
s += $"6 oikein! ({kone.Voitot[2]:C0})";
break;
case 7:
// Päävoitto jos osuu, niin pelin voinee pysäyttää.
// päävoitto, pysäytetään peli
kaynnissa = false;
this.Dispatcher.Invoke(() =>
{
this.Background = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)251, (byte)212, (byte)1));
imgLotto.Source = img7oikein;
});
kuvanro = 3;
if (kuvakello.IsRunning)
kuvakello.Reset();
kuvakello.Start();
s = $"Kierros {kone.Kierros}: PÄÄVOITTO!!!! ({kone.Voitot[0]:C0}) JUMANTSUIKKA! Kannattaa ehkä lotota oikeastikin?! " +
"Ellet käyttänyt kaikkea onneasi tähän....";
kaynnissa = false;
// asetetaan scoreboardille pisteet.
// Meidän saldossa on jo päävoitto, mutta me halutaan tietää kuinka paljon oltiin miinuksella ennen sitä.
// Vähennetään siis päävoitto pisteistä jotka tallennetaan scoreboardille.
try
{
ViewModel.Scoreboard.AsetaPisteet(pelaaja.Nimi, pelaaja.Saldo - kone.Voitot[0]);
}
catch (Exception ex)
{
s = $"Pisteiden talletus tietokantaan ei onnistunut: ${ex.Message}";
}
break;
default:
break;
......@@ -97,6 +150,21 @@ namespace Lottokone
}
}
}
// jos kuvakello on käynnissä, niin meillä on eri tausta ikkunassa kun oletus
if (kuvakello.IsRunning)
{
// jos viimeisestä isosta voitosta on yli 5 sek, niin vaihdetaan kuva takaisin vanhaan.
if (kuvakello.ElapsedMilliseconds > 5_000)
{
kuvakello.Reset();
this.Dispatcher.Invoke(() =>
{
this.Background = Brushes.Black;
imgLotto.Source = oletuskuva;
});
}
}
} while (kaynnissa);
}
......@@ -117,15 +185,6 @@ namespace Lottokone
kone = new Lotto();
spLotto.DataContext = kone;
// luodaan meidän pelaaja, ja lisätään se lottoon.
pelaaja = new Pelaaja(Properties.Settings.Default.Nimi);
pelaaja.Riveja = Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit;
pelaaja.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa;
kone.Pelaajat.Add(pelaaja);
// sidotaan meidät pelaajan tietoikkunaan
spPlayer.DataContext = pelaaja;
// status-ikkunaan skrollaava historia eventeistä
// EnableCollectionSynchronization() mahdollistaa listan käyttämisen muista
// threadeista, ja UI-thread saa siitä silti CollectionUpdated eventin.
......@@ -138,18 +197,51 @@ namespace Lottokone
BindingOperations.EnableCollectionSynchronization(voitot, voittolukko);
lstVoitot.ItemsSource = voitot;
// luodaan meidän pelaaja
pelaaja = new Pelaaja(Properties.Settings.Default.Nimi);
pelaaja.Riveja = Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit;
pelaaja.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa;
// ladataan vakiorivit tietokannasta
if (Properties.Settings.Default.Vakiorivit > 0)
{
try
{
pelaaja.Rivit = ViewModel.Riviapuri.Lataa(Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
}
catch (Exception ex)
{
kone.Status = $"Virhe ladattaessa vakiorivejä: {ex.Message}";
}
}
// lisätään pelaaja lottoon.
kone.Pelaajat.Add(pelaaja);
// sidotaan meidät pelaajan tietoikkunaan
spPlayer.DataContext = pelaaja;
// loppuun vielä muut tarvittavien muuttujien alustukset.
btnStop.IsEnabled = false;
oletuskuva = imgLotto.Source;
kuvanro = 0;
kuvakello = new Stopwatch();
img5oikein = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto1.png", UriKind.Relative));
img6oikein = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto2.png", UriKind.Relative));
img7oikein = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto3.png", UriKind.Relative));
}
private void btnNext_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
btnStart.IsEnabled = false;
btnNext.IsEnabled = false;
btnRikkaimmat.IsEnabled = false;
// ajetaan looppi kerran. kun kaynnissa = false, niin se palautuu heti.
GameLoop();
btnNext.IsEnabled = true;
btnRikkaimmat.IsEnabled = true;
btnStart.IsEnabled = true;
}
......@@ -159,6 +251,7 @@ namespace Lottokone
btnStart.IsEnabled = false;
btnNext.IsEnabled = false;
btnSettings.IsEnabled = false;
btnRikkaimmat.IsEnabled = false;
kaynnissa = true;
runner = new Thread(GameLoop);
......@@ -176,17 +269,18 @@ namespace Lottokone
btnStart.IsEnabled = true;
btnStop.IsEnabled = false;
btnSettings.IsEnabled = true;
btnRikkaimmat.IsEnabled = true;
}
private void btnSettings_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var a = new Asetukset();
a.ShowDialog();
// kun asetuksista palataan, voidaan ottaa uudet asetukset käyttöön.
// kun asetuksista palataan, voidaan ottaa uudet asetukset käyttöön.
// ensin tarkistetaan, onko pelaajamäärä muuttunut
int curr = kone.Pelaajat.Count();
// + 1 koska pelaajissa on myös meidän pelaajaolio
int uusi = Properties.Settings.Default.Pelaajia + 1;
......@@ -201,7 +295,9 @@ namespace Lottokone
kone.Status = $"Poistettu {curr - uusi} pelaajaa.";
}
Pelaaja tmp = kone.Pelaajat.Last();
// otetaan joku satunnainen pelaaja, ja verrataan sen tietoja uusiin.
// Näin saadaan selville, pitääkö pelaajien tietoja muuttaa.
Pelaaja tmp = kone.Pelaajat.ElementAt(kone.Pelaajat.Count() / 2);
if (tmp.RivitVoimassa != Properties.Settings.Default.Voimassa)
{
kone.Status = $"Rivit voimassa {tmp.RivitVoimassa} -> {Properties.Settings.Default.Voimassa} viikkoa";
......@@ -210,10 +306,10 @@ namespace Lottokone
p.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.Voimassa;
}
}
if(tmp.Riveja != Properties.Settings.Default.Riveja)
if (tmp.Riveja != Properties.Settings.Default.Riveja)
{
kone.Status = $"Simuloitujen pelaajien rivejä {tmp.Riveja} -> {Properties.Settings.Default.Riveja}";
foreach(Pelaaja p in kone.Pelaajat)
kone.Status = $"Simuloitujen pelaajien rivit {tmp.Riveja} -> {Properties.Settings.Default.Riveja}";
foreach (Pelaaja p in kone.Pelaajat)
{
p.Riveja = Properties.Settings.Default.Riveja;
}
......@@ -222,24 +318,35 @@ namespace Lottokone
// saatettiin poistaa pelaajia, niin varmistetaan, että meidän pelaaja on
// yhä lotossa mukana...
if (!kone.Pelaajat.Contains(pelaaja))
{
kone.Status = "Lisätty oma pelaaja takaisin listoille";
kone.Pelaajat.Add(pelaaja);
}
if (pelaaja.Nimi != Properties.Settings.Default.Nimi)
pelaaja.Nimi = Properties.Settings.Default.Nimi;
if (pelaaja.Riveja != Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit)
{
kone.Status = $"Omat rivit {pelaaja.Riveja} -> {Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit}";
pelaaja.Riveja = Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit;
}
if (pelaaja.RivitVoimassa != Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa)
pelaaja.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa;
// ladataan vakiorivit uudelleen
if (Properties.Settings.Default.Vakiorivit > 0)
{
try
{
// voidaan tyhjentää rivit, mukaan lukien arparivit, kun ne luodaan uusiksi kuitenkin
pelaaja.Rivit = ViewModel.Riviapuri.Lataa(Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
}
catch (Exception ex)
{
kone.Status = $"Virhe ladattaessa vakiorivejä: {ex.Message}";
}
}
}
private void BtnRikkaimmat_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
new Rikkaimmat(kone.Pelaajat).ShowDialog();
}
}
}