Commit fd6dcee5 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

10.4.

parent a5dea225
......@@ -7,6 +7,24 @@
mc:Ignorable="d"
Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
<Grid>
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<Button x:Name="btnNext" Content="Seuraava viikko..." Click="btnNext_Click"/>
<StackPanel x:Name="spLotto" Width="250">
<Label Content="Vuosi:"/>
<Label Content="{Binding Vuosi}" />
<Label Content="Viikko:"/>
<Label Content="{Binding Viikko}" />
<Label Content="Pelaajia:"/>
<Label Content="{Binding Pelaajat.Length}"/>
<Label Content="Potti:"/>
<Label Content="{Binding Potti}"/>
<Label Content="Voittorivi:"/>
<Label Content="{Binding Voittorivi}"/>
</StackPanel>
<StackPanel>
<Label Content="Status:"/>
<ListView Height="150" Width="300" x:Name="lstStatus" ItemsSource="{Binding Value, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
......@@ -12,6 +13,7 @@ using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using Lottokone.Model;
namespace Lottokone
{
......@@ -20,9 +22,30 @@ namespace Lottokone
/// </summary>
public partial class MainWindow : Window
{
private Lotto kone;
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
kone = new Lotto();
spLotto.DataContext = kone;
lstStatus.ItemsSource = kone.StatusHistory;
((INotifyCollectionChanged)lstStatus.Items).CollectionChanged += lstStatus_CollectionChanged;
}
private void btnNext_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
kone.Tick();
}
private void lstStatus_CollectionChanged(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
{
if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Add)
{
// scroll the new item into view
lstStatus.ScrollIntoView(e.NewItems[0]);
}
}
}
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Lottokone.Model
{
class Lotto
public class Lotto : INotifyPropertyChanged
{
private bool kaynnissa = false;
private short viikko;
public short Viikko
{
......@@ -15,6 +20,16 @@ namespace Lottokone.Model
{
return viikko;
}
set
{
viikko = value;
if(viikko > 52)
{
viikko = 1;
Vuosi++;
}
RaisePropertyChanged();
}
}
private short vuosi;
......@@ -24,6 +39,11 @@ namespace Lottokone.Model
{
return vuosi;
}
set
{
vuosi = value;
RaisePropertyChanged();
}
}
public List<Pelaaja> Pelaajat { get; set; }
......@@ -35,8 +55,15 @@ namespace Lottokone.Model
{
return potti;
}
set
{
potti = value;
RaisePropertyChanged();
}
}
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
private Voittorivi voittorivi;
public Voittorivi Voittorivi
{
......@@ -44,6 +71,55 @@ namespace Lottokone.Model
{
return voittorivi;
}
set
{
voittorivi = value;
RaisePropertyChanged();
}
}
public ObservableCollection<string> StatusHistory;
public string Status
{
get
{
return StatusHistory.Last();
}
set
{
StatusHistory.Add(value);
RaisePropertyChanged();
}
}
// Konstruktori lottokoneen pääluokalle
public Lotto()
{
viikko = 0;
vuosi = 1;
Pelaajat = new List<Pelaaja>();
StatusHistory = new ObservableCollection<string>();
Status = "Alustetaan pelaajia...";
for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
Pelaaja p = new Pelaaja();
for (int j = 0; j < 5; j++)
{
Lottorivi l = new Lottorivi();
l.ArvoRivi();
p.Rivit.Add(l);
Potti++;
}
Pelaajat.Add(p);
}
}
public void LisaaPelaajia(int maara)
{
for(int i = 0; i < maara; i++)
{
Pelaajat.Add(new Pelaaja());
}
}
public void Start()
......@@ -58,7 +134,31 @@ namespace Lottokone.Model
public void Tick()
{
// TODO
Status = "Seuraava viikko...";
Viikko++;
Voittorivi = new Voittorivi();
Voittorivi.ArvoRivi();
TarkistaVoitot();
}
private void TarkistaVoitot()
{
foreach(Pelaaja p in Pelaajat)
{
foreach(Rivi r in p.Rivit)
{
if(Voittorivi.Oikein(r) >= 5)
{
Status = $">=5 oikein! {Voittorivi.ToString()} ja {r.ToString()}";
}
}
}
}
protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
{
if(PropertyChanged != null)
PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
}
}
}
......@@ -8,18 +8,36 @@ namespace Lottokone.Model
{
public class Pelaaja
{
public string Nimi { get; set }
public string Nimi { get; set; }
public long Saldo { get; set; }
public List<Lottorivi> Rivit { get; set; }
public short Riveja { get; set; }
public Pelaaja()
{
Saldo = 0;
Rivit = new List<Lottorivi>();
Riveja = 0;
}
public Pelaaja(string nimi) : this()
{
Nimi = nimi;
}
public Pelaaja(short riveja) : this()
{
Riveja = riveja;
}
public void Tick()
{
foreach(Rivi r in Rivit)
{
}
}
}
}
......@@ -8,27 +8,86 @@ namespace Lottokone.Model
{
public class Rivi
{
private Random rnd;
public short[] Numerot { get; set; }
public Rivi()
{
rnd = new Random();
Numerot = new short[7];
}
public Rivi(short[] numerot)
{
if (numerot.Length != 7)
throw new ArgumentException("Rivin pituus pitää olla 7 numeroa");
Numerot = numerot;
}
public Rivi(Rivi r)
{
Numerot = r.Numerot;
}
public void ArvoRivi()
{
/*for(int i = 0; i < 7; i++)
{
Numerot[i] = (short)rnd.Next(1, 41);
}*/
Numerot = Array.ConvertAll(
// otetaan numerot 1-40, järjestellään satunnaisesti, valitaan 7 ekaa, ja tehdään niistä taulukko
Enumerable.Range(1, 40).OrderBy(x => rnd.Next()).Take(7).ToArray(),
// Enumerable.Range tuottaa inttejä, jotka pitää sitten muuntaa shorteiksi
Convert.ToInt16);
// järjestellään rivi arpomisen jälkeen heti
// suuruusjärjestykseen, niin vertailu on myöhemmin helpompaa
Array.Sort(Numerot);
}
public short Oikein(object obj)
{
Rivi r = obj as Rivi;
short osumia = 0;
if (r == null)
return 0;
for(int i = 0; i < Numerot.Length; i++)
if (Numerot[i] == r.Numerot[i])
osumia++;
return osumia;
}
public override bool Equals(object obj)
{
Rivi r = obj as Rivi;
if (r == null)
return false;
if (r.Numerot.Equals(this.Numerot))
return true;
for (int i = 0; i < Numerot.Length; i++)
if (Numerot[i] != r.Numerot[i])
return false;
return false;
return true;
}
public override int GetHashCode()
{
return 521069651 + EqualityComparer<short[]>.Default.GetHashCode(Numerot);
}
public override string ToString()
{
string s = "[";
foreach (short n in Numerot)
s += $" {n} ";
s += "]";
return s;
}
}
}
......@@ -49,8 +49,6 @@ Peli tullaan toteuttamaan C# ja XAML -kielillä WPF:ää käyttäen. Kohdealusta
Tietojen säilyttämiseen ohjelma tulee käyttämään SQLiteä, ja C#:n [System.Data.SQLite](https://www.nuget.org/packages/System.Data.SQLite) -pakettia.
Harkintalistalla on myös toteuttaa käyttöliittymä [AdonisUI:n avulla](https://github.com/benruehl/adonis-ui), mikäli aikaa tähän tutustumiseen jää.
## Käyttäjäroolit
Peli on paikallinen yksinpeli, ja käyttäjärooleja on siten vain yksi: Pelaaja.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment