Lottorivit.xaml.cs 7.52 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1 2
using Lottokone.Model;
using System;
M1888's avatar
M1888 committed
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace Lottokone
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for Lottorivit.xaml
  /// </summary>
  public partial class Lottorivit : Window
  {
M1888's avatar
M1888 committed
23 24 25 26

    private Button btnSave;
    private Label lblInfo;

M1888's avatar
M1888 committed
27 28 29 30 31 32 33 34
    // Tähän listaan tehdään uusi lista jokaista lottoriviä varten.
    // Siihen listaan sitten lisätään nuo kyseisen rivin TextBoxit, jotta ne saa
    // käytyä myöhemmin järjestyksessä läpi, kun rivit tallentaa.
    private List<List<TextBox>> numerot;

    // Tähän haetaan kannasta tallennetut rivit, joilla täytetään kentät valmiiksi
    private List<Lottorivi> rivit;

M1888's avatar
M1888 committed
35 36 37 38 39 40
    public Lottorivit()
    {
      InitializeComponent();
      NaytaKontrollit();
    }

M1888's avatar
M1888 committed
41 42 43

    // Koodi on valitettavasti vähän spagettia. Minulla oli ongelmia saada tämän ikkunan layout 
    // toimimaan millään tapaa. Päädyin luomaan kaikki kontrollit täällä koodissa ja asettamaan ne gridille. 
M1888's avatar
M1888 committed
44
    private void NaytaKontrollit()
M1888's avatar
M1888 committed
45
    {
M1888's avatar
M1888 committed
46
      numerot = new List<List<TextBox>>();
M1888's avatar
M1888 committed
47 48 49 50 51 52 53 54 55

      // Dynaaminen korkeus tarpeen mukaan
      this.Height = 80 + Properties.Settings.Default.Vakiorivit * 40;

      // Gridiin tarvitan 8 saraketta. 1 labelille ja 7 numeroille.
      for (int i = 0; i < 8; i++)
        grdRivit.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition());

      // Tallenna-nappi
M1888's avatar
M1888 committed
56 57 58 59
      btnSave = new Button();
      btnSave.Content = "Tallenna";
      btnSave.Margin = new Thickness(5);
      btnSave.Click += btnSave_Click;
M1888's avatar
M1888 committed
60 61

      // Asetetaan se toiseksi alimmalle riville
M1888's avatar
M1888 committed
62 63
      Grid.SetRow(btnSave, Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
      Grid.SetColumnSpan(btnSave, 2);
M1888's avatar
M1888 committed
64
      grdRivit.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
M1888's avatar
M1888 committed
65 66
      grdRivit.Children.Add(btnSave);

M1888's avatar
M1888 committed
67
      // Luodaan label, jonne voidaan laittaa ohjeita ja virheitä.
M1888's avatar
M1888 committed
68 69 70
      lblInfo = new Label();
      lblInfo.Style = Resources["Isompi"] as Style;
      lblInfo.Margin = new Thickness(5);
M1888's avatar
M1888 committed
71 72

      // Se menee alimmalle riville.
M1888's avatar
M1888 committed
73 74
      Grid.SetRow(lblInfo, Properties.Settings.Default.Vakiorivit + 1);
      Grid.SetColumnSpan(lblInfo, 8);
M1888's avatar
M1888 committed
75
      grdRivit.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
M1888's avatar
M1888 committed
76 77
      grdRivit.Children.Add(lblInfo);

M1888's avatar
M1888 committed
78
      // Ladataan kannasta vakiorivit, joilla ikkuna täytetään
M1888's avatar
M1888 committed
79 80 81 82 83 84
      try
      {
        rivit = ViewModel.Riviapuri.Lataa(Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
      }
      catch (Exception ex)
      {
M1888's avatar
M1888 committed
85
        lblInfo.Content = $"Virhe ladattaessa rivejä: {ex.Message}";
M1888's avatar
M1888 committed
86 87
      }

M1888's avatar
M1888 committed
88 89

      // Sitten luodaan rivit
M1888's avatar
M1888 committed
90 91
      for (int i = 0; i < Properties.Settings.Default.Vakiorivit; i++)
      {
M1888's avatar
M1888 committed
92
        // Gridiin uusi rivi
M1888's avatar
M1888 committed
93
        grdRivit.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
M1888's avatar
M1888 committed
94 95 96 97 98

        // Otetaan kohta luotavat textboxit omaan listaan talteen
        numerot.Add(new List<TextBox>());

        // rivin numero labeliin, tulee sarakkeeseen 0
M1888's avatar
M1888 committed
99
        Label l = new Label();
M1888's avatar
M1888 committed
100
        l.Content = $"Rivi {i + 1}";
M1888's avatar
M1888 committed
101 102 103
        Grid.SetRow(l, i);
        Grid.SetColumn(l, 0);
        grdRivit.Children.Add(l);
M1888's avatar
M1888 committed
104

M1888's avatar
M1888 committed
105
        // luodaan 7 textboxia
M1888's avatar
M1888 committed
106 107 108 109
        for (int j = 0; j < 7; j++)
        {
          TextBox tb = new TextBox();
          tb.Style = Resources["Lottonumero"] as Style;
M1888's avatar
M1888 committed
110 111 112 113
          tb.Width = 25;
          tb.Height = 25;
          tb.Margin = new Thickness(3, 0, 3, 0);
          tb.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
M1888's avatar
M1888 committed
114 115

          // kun saadaan focus, halutaan valita kaikki
M1888's avatar
M1888 committed
116
          tb.GotFocus += txbFocus;
M1888's avatar
M1888 committed
117 118

          // tekstin muuttuessa tehdään validointi
M1888's avatar
M1888 committed
119
          tb.TextChanged += txbChanged;
M1888's avatar
M1888 committed
120 121

          // tekstilaatikkoon vanha numero valmiiksi
M1888's avatar
M1888 committed
122
          tb.Text = rivit[i].Numerot[j].ToString();
M1888's avatar
M1888 committed
123

M1888's avatar
M1888 committed
124
          Grid.SetRow(tb, i);
M1888's avatar
M1888 committed
125
          Grid.SetColumn(tb, j + 1);
M1888's avatar
M1888 committed
126
          grdRivit.Children.Add(tb);
M1888's avatar
M1888 committed
127

M1888's avatar
M1888 committed
128
          numerot[i].Add(tb);
M1888's avatar
M1888 committed
129 130
        }
      }
M1888's avatar
M1888 committed
131
    }
M1888's avatar
M1888 committed
132

M1888's avatar
M1888 committed
133 134 135
    private void txbFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      TextBox tb = sender as TextBox;
M1888's avatar
M1888 committed
136
      if (tb != null)
M1888's avatar
M1888 committed
137 138 139
      {
        tb.SelectAll();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
140 141 142 143
    }

    public void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
144
      // Parsitaan nuo TextBoxit Rivi-oloiksi ja tallennetaan ne lopuksi
M1888's avatar
M1888 committed
145
      List<Rivi> rivit = new List<Rivi>();
M1888's avatar
M1888 committed
146
      foreach (List<TextBox> rivi in numerot)
M1888's avatar
M1888 committed
147 148
      {
        short[] tmp = new short[7];
M1888's avatar
M1888 committed
149 150
        // tarvitaan myös indeksi, joten foreach ei käy tähän looppiin
        for (int i = 0; i < 7; i++)
M1888's avatar
M1888 committed
151
        {
M1888's avatar
M1888 committed
152
          if (short.TryParse(rivi[i].Text, out short s))
M1888's avatar
M1888 committed
153 154
          {
            // tehdään vielä validaatio ennen tallennusta
M1888's avatar
M1888 committed
155
            if (s < 1 || s > 40)
M1888's avatar
M1888 committed
156 157
            {
              lblInfo.Content = "Käytä vain numeroita 1-40";
M1888's avatar
M1888 committed
158
              // ei tallennetakkaan, jos ei ole validia syötettä...
M1888's avatar
M1888 committed
159 160 161 162 163 164 165
              return;
            }
            tmp[i] = s;
          }
          else
          {
            lblInfo.Content = "Käytä vain numeroita 1-40";
M1888's avatar
M1888 committed
166
            // ei tallennetakkaan, jos ei ole validia syötettä...
M1888's avatar
M1888 committed
167 168 169 170 171
            return;
          }
        }
        rivit.Add(new Rivi(tmp));
      }
M1888's avatar
M1888 committed
172

M1888's avatar
M1888 committed
173
      // Jos saatiin parsittua kaikki rivit, tallennetaan, ja suljetaan ikkuna.
M1888's avatar
M1888 committed
174 175 176 177 178 179 180
      try
      {
        ViewModel.Riviapuri.Tallenna(rivit);
        this.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
M1888's avatar
M1888 committed
181
        // Virheen sattuessa ikkuna jääkin auki, ja virhe tulee alalaitaan.
M1888's avatar
M1888 committed
182 183
        lblInfo.Content = $"Virhe tallennettaessa rivejä: {ex.Message}";
      }
M1888's avatar
M1888 committed
184 185 186 187
    }

    public void txbChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
188
      // Validoidaan, että laatikoissa on vain lukuja 1-40.
M1888's avatar
M1888 committed
189
      TextBox tb = sender as TextBox;
M1888's avatar
M1888 committed
190
      if (tb != null)
M1888's avatar
M1888 committed
191
      {
M1888's avatar
M1888 committed
192 193
        bool ok = true;
        if (int.TryParse(tb.Text, out int result))
M1888's avatar
M1888 committed
194
        {
M1888's avatar
M1888 committed
195
          if (result < 1)
M1888's avatar
M1888 committed
196
          {
M1888's avatar
M1888 committed
197
            ok = false;
M1888's avatar
M1888 committed
198 199 200
          }
          else if (result > 40)
          {
M1888's avatar
M1888 committed
201
            ok = false;
M1888's avatar
M1888 committed
202 203 204 205
          }
        }
        else
        {
M1888's avatar
M1888 committed
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
          ok = false;
        }
        if (ok)
        {
          lblInfo.Content = "";
          btnSave.IsEnabled = true;
        }
        else
        {
          lblInfo.Content = "Syötä vain numeroita 1-40";
          btnSave.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
217 218 219 220 221
        }
      }
    }
  }
}