Commit 001dbf34 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

final

parent 05a57749
......@@ -8,7 +8,7 @@ Tietokanta jääkiekko-otteluiden tapahtumien tallentamiseen.
|---|---|
| Joeli Hokkanen | M1888@student.jamk.fi |
Versio: 0.9 (15.4.2019)
Versio: 1.0 (16.4.2019)
# Sisällys
......@@ -503,6 +503,13 @@ Lisäksi Acessiin toteutettiin formi, jolla voi selata joukkueissa olevia pelaaj
# Lopuksi
Kaikki dokumentissa linkitetyt tiedostot järjestyksessä:
1. [create-kendokanta.sql](create-kendokanta.sql) - skeema ja triggerit
2. [insert-teams.sql](insert-teams.sql) - kannan data
3. [views.sql](views.sql) - näkymät
4. [Database.accdb](Database.accdb) - Access-tietokanta
Harjoitustyöhön tuli käytettyä aikaa n. 30 tuntia (tarkemmin: issue #1). Tästä karkeasti 10 h oli skeeman suunnittelua ja toteutusta, ja loput sen jälkeistä: triggereiden tekoa, tietojen syöttöä, näkymien ja kyselyiden tekoa jne. Access-osioon kului näistä yhteensä n. 5 tuntia, ja ne olivat ehdottomasti kaikista turhauttavimmat tunnit.
Arvosanaehdotukseni on **4½**.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment