Commit 1c01b1d6 authored by M1888's avatar M1888

linkit kuntoon

parent 1fbe8e91
......@@ -17,8 +17,12 @@ Vaatimusmäärittelyn pohjalta nousi ainakin seuraavanlaisia käsitteitä:
## Toteutus
### 1. [create-kendokanta.sql](create-kendokanta.sql)
Kun kanta oli vihdoin saatu toimimaan, oli aika syöttää tietoja sinne.
### 2. [insert-teams.sql](insert-teams.sql)
Alkuun lisättiin neljä kaupunkia, niiden areenat ja joukkueet.
| Kaupunki | Joukkue | Areena |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment