Commit 25520b53 authored by M1888's avatar M1888

v3.1

parent d6588cad
......@@ -55,3 +55,5 @@ Googlesta ja StackOverflow'sta aikani luettuani, kokeilin pariakin eri lähestym
- Vaihdoin ottelutapahtuma-taulun vierasavaimet UNSIGNED INT -tyyppiin
- Kokeilin määrittää kaikki muut vierasavaimet INSERTin aikana erikseen NULL-arvolle
- Vielä paria erilaista constraintia ja muuta määrettä taululle
Mikään ei auttanut vaikka tämän piti toimia hyvin. Olin jo varma, että Student-palveimen MySQL on liian vanha ja buginen eikä koodissani mitään vikaa ole. Sitten tajusin vielä kokeilla, että jätän FK-määreet näille ottelutapahtuman eri id:ille, mutta teen taululle erillisen oman id:n primary keyksi, näiden neljän fuusion sijaan. Sillä päästiinkin etenemään.
......@@ -214,7 +214,7 @@ ENGINE = InnoDB;
-- Table `M1888`.`ottelutapahtuma`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `M1888`.`ottelutapahtuma` (
`tapahtuma_id` INT NOT NULL,
`tapahtuma_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`ottelu_id` INT NOT NULL,
`aikalisa_id` INT UNSIGNED NULL,
`jaahy_id` INT UNSIGNED NULL,
......
......@@ -109,3 +109,15 @@ INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (1, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 1, 3*60+14);
-- JYP ottaa vielä toisen jäähyn (ajassa 4min 59sec)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (3, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 2, 4*60+59);
-- ja pian kalpa tekeekin avausmaalin
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES
(8, 11, 2);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(1, 1, 5*60+28);
\ No newline at end of file
No preview for this file type
No preview for this file type
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment