Commit 5415f20d authored by M1888's avatar M1888

kommenttien siivoilua

parent db1d33fa
......@@ -98,9 +98,7 @@ INSERT INTO sopimus (joukkue_id, pelaaja_id, alkupvm, loppupvm, numero) VALUES
(4, 28, '2018-01-01', '2021-06-01', 28);
------
--- Sitten päästään itse otteluihin
------
-- Sitten päästään itse otteluihin
-- ensimmäisenä jyp vs kalpa jyväskylässä
INSERT INTO ottelu (areena_id, kotijoukkue, vierasjoukkue, alkuaika) VALUES
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment