Commit 6bec26ce authored by M1888's avatar M1888

vaatimusmäärittely

parent 45918d16
......@@ -8,9 +8,10 @@ Tietokannat (TTZC0800) kurssin harkkatyö
Vaatimusmäärittelyn pohjalta nousi ainakin seuraavanlaisia käsitteitä:
- Areena
- Joukkue
- Pelaaja
- Ottelu
- Tapahtuma (maali, jäähy, ???)
- Kaupunki (sisältää areenoja, joukkueilla kotikaupunki)
- Areena (sisältää otteluita)
- Joukkue (sisältää pelaajia)
- Pelaaja (kuuluu joukkueeseen)
- Ottelu (sisältää tapahtumia)
- Tapahtumat (maali & jäähy, eri tauluista)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment