Commit 831a1f21 authored by M1888's avatar M1888

päivämäärät triggereihin

parent 501bf048
......@@ -348,8 +348,7 @@ CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_upd` BEFORE UPDATE ON `ottelutapahtuma`
BEGIN
-- kaikki mahdollisesti käytettävät muuttujat on määriteltävä
-- heti BEGIN-blokin alussa...
DECLARE kj INT;
DECLARE vj INT;
DECLARE pvm DATETIME;
DECLARE id INT;
DECLARE id2 INT;
DECLARE joukkue1 INT;
......@@ -364,13 +363,14 @@ CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_upd` BEFORE UPDATE ON `ottelutapahtuma`
CALL `ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia`;
END IF;
SET kj = (SELECT kotijoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
SET vj = (SELECT vierasjoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
SET joukkue1 = (SELECT kotijoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
SET joukkue2 = (SELECT vierasjoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
SET pvm = (SELECT alkuaika FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
-- aikalisän voi pitää vain otteluun kuuluva joukkue
IF (NEW.aikalisa_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT joukkue_id FROM aikalisa WHERE aikalisa_id = NEW.aikalisa_id);
IF (id NOT IN (kj, vj)) THEN
IF (id NOT IN (joukkue1, joukkue2)) THEN
CALL `aikalisa_vaara_joukkue`;
END IF;
END IF;
......@@ -378,7 +378,7 @@ CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_upd` BEFORE UPDATE ON `ottelutapahtuma`
-- jäähylle voi joutua vain pelaaja, joka on joukueessa joka pelaa kys. ottelua
IF (NEW.jaahy_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT pelaaja_id FROM jaahy WHERE jaahy_id = NEW.jaahy_id);
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (kj, vj))) THEN
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (joukkue1, joukkue2) AND pvm BETWEEN alkupvm AND loppupvm)) THEN
CALL `jaahy_vaara_pelaaja`;
END IF;
END IF;
......@@ -386,7 +386,7 @@ CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_upd` BEFORE UPDATE ON `ottelutapahtuma`
-- rankkarin voi tehdä vain oikeaan joukkueeseen kuuluva pelaaja
IF (NEW.rankkari_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT pelaaja_id FROM rangaistuslaukaus WHERE rankkari_id = NEW.rankkari_id);
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (kj, vj))) THEN
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (joukkue1, joukkue2) AND pvm BETWEEN alkupvm AND loppupvm)) THEN
CALL `rankkari_vaara_pelaaja`;
END IF;
END IF;
......@@ -394,13 +394,13 @@ CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_upd` BEFORE UPDATE ON `ottelutapahtuma`
IF (NEW.maali_id IS NOT NULL) THEN
-- maalin voi tehdä vain otteluun kuuluva joukkue.
SET id = (SELECT joukkue_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
IF (id NOT IN (kj, vj)) THEN
IF (id NOT IN (joukkue1, joukkue2)) THEN
CALL `maali_vaara_joukkue`;
END IF;
-- maalin voi tehdä vain pelaaja, joka kuuluu jompaan kumpaan joukkueeseen.
SET id = (SELECT pelaaja_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (kj, vj))) THEN
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (joukkue1, joukkue2) AND pvm BETWEEN alkupvm AND loppupvm)) THEN
CALL `maali_vaara_pelaaja`;
END IF;
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment