Commit 956d6103 authored by M1888's avatar M1888

Update vaatimusmaarittely.md

parent 7351398d
...@@ -26,6 +26,8 @@ Olettamuksia arkkitehtuurista: ...@@ -26,6 +26,8 @@ Olettamuksia arkkitehtuurista:
- Kaupunki omistaa areenan - Kaupunki omistaa areenan
- Ottelu pelataan yhdellä areenalla koti- ja vierasjoukkueen kesken - Ottelu pelataan yhdellä areenalla koti- ja vierasjoukkueen kesken
- Ottelusta kirjataan ottelutapahtumia, jotka voivat olla ainakin maaleja, jäähyjä, rangaistuslaukauksia, aikalisiä - Ottelusta kirjataan ottelutapahtumia, jotka voivat olla ainakin maaleja, jäähyjä, rangaistuslaukauksia, aikalisiä
- Maalilla voi yksi syöttäjä, mutta ei sen enempää
- Maali-taululle piti määritellä myös maalin tehnyt joukkue, koska muuten omaan maaliin menevä kiekko tulisi väärän joukkueen maaliksi
Alustava ER-kaavio tietokannasta: Alustava ER-kaavio tietokannasta:
...@@ -79,7 +81,7 @@ Googlesta ja StackOverflow'sta aikani luettuani, kokeilin pariakin eri lähestym ...@@ -79,7 +81,7 @@ Googlesta ja StackOverflow'sta aikani luettuani, kokeilin pariakin eri lähestym
- Kokeilin määrittää kaikki muut vierasavaimet INSERTin aikana erikseen NULL-arvolle - Kokeilin määrittää kaikki muut vierasavaimet INSERTin aikana erikseen NULL-arvolle
- Vielä paria erilaista constraintia ja muuta määrettä taululle - Vielä paria erilaista constraintia ja muuta määrettä taululle
Mikään ei auttanut vaikka tämän piti toimia hyvin. Olin jo varma, että Student-palveimen MySQL on liian vanha ja buginen eikä koodissani mitään vikaa ole. Sitten tajusin vielä kokeilla, että jätän FK-määreet näille ottelutapahtuman eri id:ille, mutta teen taululle erillisen oman id:n primary keyksi, näiden neljän fuusion sijaan. Tämä tuntui vihdoin toimivan, ja tietokannan skeema oli vihdoin valmis. Mikään ei auttanut vaikka tämän piti toimia hyvin. Olin jo varma, että Student-palveimen MySQL on liian vanha ja buginen eikä koodissani mitään vikaa ole. Sitten tajusin vielä kokeilla, että jätän FK-määreet näille ottelutapahtuman eri id:ille, mutta teen taululle erillisen oman id:n primary keyksi, näiden neljän fuusion sijaan. Tämä tuntui vihdoin toimivan, ja tietokannan skeema oli vihdoin valmis. Lopullinen ongelma oli siis siinä, että primary keyssä ei saa olla NULL-kenttiä, vaikka INSERT-rivin virhe tulikin foreign key constraintista.
![ER final](er_final.png) ![ER final](er_final.png)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment