Commit b570c736 authored by M1888's avatar M1888

taulukko kuntoon

parent b33ea7e5
......@@ -33,6 +33,7 @@ Jokaiselle joukkueelle pyrin lisäämään seitsemän pelaajaa - kolme hyökkä
Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin päästä, ja kahteen jälkimmäiseen totesin helpommaksi käyttää lähteenä oikeita ottelutapahtumia näiden joukkueiden välisistä peleistä.
| Ottelu | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|:-:|---|---|:-:|
| 1 | JYP | KalPa | 3-2 |
| 2 | Tappara | Ässät | 4-3 |
| 3 | Ässät | KalPa | 3-2 |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment