Commit cef9926b authored by M1888's avatar M1888

er-kaavio

parent 144e1d55
......@@ -5,7 +5,7 @@
Tietokanta jääkiekko-otteluiden tapahtumien tallentamiseen.
| Nimi | Email |
| | |
|---|---|
| Joeli Hokkanen | M1888@student.jamk.fi |
Versio: 0.1 (19.3.2019)
......@@ -20,6 +20,18 @@ Lisäksi toteutetaan Web- tai MS Access -pohjainen käyttöliittymä tietojen li
Järjestelmä sijoitetaan JAMKin student.labranet.jamk.fi -palvelimelle ja tietokantaratkaisuna on MySQL.
Olettamuksia arkkitehtuurista:
- Joukkueilla on kotikaupunki
- Joukkueilla on sopimuksia pelaajista, sopimukseen kuuluu alku- ja loppupäivä sekä pelinumero
- Kaupunki omistaa areenan
- Ottelu pelataan yhdellä areenalla koti- ja vierasjoukkueen kesken
- Ottelusta kirjataan ottelutapahtumia, jotka voivat olla ainakin maaleja, jäähyjä, rangaistuslaukauksia, aikalisiä
Alustava ER-kaavio tietokannasta:
![](er.png)
## Toiminnot
Pakollisia toimintoja ovat ainakin:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment