Commit 56605a01 authored by M1888's avatar M1888

vaatimusmäärittely

parent b52e6915
...@@ -8,13 +8,13 @@ Tietokanta jääkiekko-otteluiden tapahtumien tallentamiseen. ...@@ -8,13 +8,13 @@ Tietokanta jääkiekko-otteluiden tapahtumien tallentamiseen.
|---|---| |---|---|
| Joeli Hokkanen | M1888@student.jamk.fi | | Joeli Hokkanen | M1888@student.jamk.fi |
Versio: 0.1 (19.3.2019) Versio: 0.5 (9.4.2019)
## Johdanto ## Johdanto
Ohjelmisto tehdään TTZC0800 Tietokannat -kurssin puitteissa harjoitustyönä. Tavoitteena on toteuttaa tietokanta, jonne voidaan tallentaa tietoa jääkiekkojoukkueista, pelaajista, areenoista, otteluista, sekä ottelutapahtumista. Ohjelmisto tehdään TTZC0800 Tietokannat -kurssin puitteissa harjoitustyönä. Tavoitteena on toteuttaa tietokanta, jonne voidaan tallentaa tietoa jääkiekkojoukkueista, pelaajista, areenoista, otteluista, sekä ottelutapahtumista.
Lisäksi toteutetaan Web- tai MS Access -pohjainen käyttöliittymä tietojen lisäilyä ja raporttien katselua varten. Lisäksi toteutetaan MS Access -pohjainen käyttöliittymä tietojen lisäilyä ja raporttien katselua varten.
## Yleiskuvus ## Yleiskuvus
...@@ -42,6 +42,48 @@ Ottelutapahtumat toimivat tyypin mukaan ottamalla tapahtuma_id:n halutusta taulu ...@@ -42,6 +42,48 @@ Ottelutapahtumat toimivat tyypin mukaan ottamalla tapahtuma_id:n halutusta taulu
Aikamääreet (esim. ottelutapahtumassa ja jäähyssä), ovat sekunteina Aikamääreet (esim. ottelutapahtumassa ja jäähyssä), ovat sekunteina
Toteuttamisvaiheessa ilmeni, että tämä suunnitelma ei toiminutkaan. MySQL valitti ottelutapahtumia lisätessä vierasavaimien konfliktista, kun kaikista taulukoista ei löydykään sopivaa id:tä:
```SQL
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (tyyppi, tapahtuma_id, ottelu_id, aika) VALUES
-> (2, 1, 1, 3*60+14);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`M1888`.`ottelutapahtuma`, CONSTRAINT `fk_ottelutapahtuma_maali1` FOREIGN KEY (`tapahtuma_id`) REFERENCES `maali` (`maali_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)
```
Suunnittelupöydältä pyörähti sitten ulos kakkosversio, jossa ottelutapahtuma-taulussa on suoraan oma erillinen foreign key jokaiselle ottelutapahtumatyypille, ja näistä rajoitteen avulla täytetään vain yksi. Taulun pääavain tulee ottelu_id:stä, sekä tästä yhdestä täytetystä foreign keystä.
Jotta varmistuttiin, että vain yksi näistä vierasavaimista täytetään kerralla, tuli ottelutapahtuma-taululle kirjoitettua vielä seuraavanlainen constraint:
```SQL
CONSTRAINT `CK_tapahtumaid` CHECK (
CASE WHEN aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
CASE WHEN jaahy_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
CASE WHEN rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
CASE WHEN maali_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END = 1)
```
![](er_v2.png)
Mutta edelleen törmättiin samankaltaiseen ongelmaan:
```SQL
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES (1, 1, 3*60+14);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`M1888`.`ottelutapahtuma`, CONSTRAINT `fk_ottelutapahtuma_aikalisa1` FOREIGN KEY (`aikalisa_id`) REFERENCES `aikalisa` (`aikalisa_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)
```
Googlesta ja StackOverflow'sta aikani luettuani, kokeilin pariakin eri lähestymistapaa:
- Vaihdoin ottelutapahtuma-taulun vierasavaimet UNSIGNED INT -tyyppiin
- Kokeilin määrittää kaikki muut vierasavaimet INSERTin aikana erikseen NULL-arvolle
- Vielä paria erilaista constraintia ja muuta määrettä taululle
Mikään ei auttanut vaikka tämän piti toimia hyvin. Olin jo varma, että Student-palveimen MySQL on liian vanha ja buginen eikä koodissani mitään vikaa ole. Sitten tajusin vielä kokeilla, että jätän FK-määreet näille ottelutapahtuman eri id:ille, mutta teen taululle erillisen oman id:n primary keyksi, näiden neljän fuusion sijaan. Tämä tuntui vihdoin toimivan, ja tietokannan skeema oli vihdoin valmis.
![ER final](er_final.png)
## Toiminnot ## Toiminnot
Pakollisia toimintoja ovat ainakin: Pakollisia toimintoja ovat ainakin:
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment