Commit 67615473 authored by M1888's avatar M1888

access done

parent 72331bfb
No preview for this file type
This diff is collapsed.
......@@ -29,6 +29,7 @@ Olettamuksia arkkitehtuurista:
- Ottelusta kirjataan ottelutapahtumia, jotka voivat olla ainakin maaleja, jäähyjä, rangaistuslaukauksia, aikalisiä
- Maalilla voi yksi syöttäjä, mutta ei sen enempää
- Maali-taululle piti määritellä myös maalin tehnyt joukkue, koska muuten omaan maaliin menevä kiekko tulisi väärän joukkueen maaliksi
- Otteluilla on aina voittaja (se, kumpi on tehnyt enempi maaleja). SM-Liigan nykyisten sääntöjen mukaan ottelut eivät voi päättyä tasan.
Alustava ER-kaavio tietokannasta:
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment