Commit 7fcbfde5 authored by M1888's avatar M1888

triggerit

parent 01bf65b6
......@@ -29,7 +29,78 @@ Kun kannan skeema oli vihdoin kunnossa, oli aika alkaa työstämään rajoittimi
CASE WHEN maali_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END = 1)
```
CHECKin kaltaiset rajoitteet pitikin siis toteuttaa triggereillä.
CHECKin kaltaiset rajoitteet pitikin siis toteuttaa triggereillä. Ensimmäinen vedos ylläolevasta oli tällainen:
```SQL
-- Sama trigger, kun ylempi constraint.
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `vain_yksi_tapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
FOR EACH ROW
BEGIN
IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.jaahy_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.maali_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) != 1) THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Liikaa ottelutapahtumia';
END IF;
END//
DELIMITER ;
```
Vaan Student-palvelimen MySQL ei tuntenut [SIGNAL SQLSTATE](https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/signal.html) -määrettä. Tällä voitaisiin kertoa virheistä, mutta tuki on tullut vasta versiossa 5.5, kun student-palvelimella on MySQL 5.1.
Lopulliseen versioon päästiin korvaamalla SIGNAL SQLSTATE -rivi kutsumalla funktiota, jota ei ole olemassa ja näin saadaan virheilmoitus käyttäjälle, vaikkakin vähän kankeasti.
```SQL
-- Sama trigger, kun ylempi constraint.
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `vain_yksi_tapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
FOR EACH ROW
BEGIN
IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.jaahy_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.maali_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) != 1) THEN
CALL `ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia`;
END IF;
END//
DELIMITER ;
```
Tämä näyttikin toimivan hyvin:
```SQL
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, maali_id, aika) VALUES (1, 1, 1, 5);
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE M1888.ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia does not exist
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, aika) VALUES (1, 1);
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE M1888.ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia does not exist
```
Seuraavaksi lähdin toteuttamaan lisää triggereitä ottelutapahtuma-taululle. Ensimmäisenä oli tarkoitus varmistaa, että aikalisän ottaa ottelussa joukkue, joka myöskin ottaa osaa kyseiseen otteluun.
```SQL
-- Aikalisän voi pitää vain joukkue, joka osallistuu kyseiseen otteluun
CREATE TRIGGER `aikalisa_oikeat_tiimit_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
FOR EACH ROW
BEGIN
IF (NEW.aikalisa_id IS NOT NULL) THEN
IF (SELECT joukkue_id FROM aikalisa WHERE aikalisa_id = NEW.aikalisa_id)
NOT IN (SELECT kotijoukkue, vierasjoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id) THEN
CALL `aikalisa_vaara_joukkue`;
END IF;
END IF;
END//
```
Mutta taas palvelimen vanha MySQL-versio taisteli vastaan:
```SQL
ERROR 1235 (42000): This version of MySQL doesn't yet support 'multiple triggers with the same action time and event for one table'
```
Kaikki validaatio piti siis tehdä yhden triggerin sisään. Lopulta siitä tuli tällainen hirvitys:
### 2. [insert-teams.sql](insert-teams.sql)
......
......@@ -268,9 +268,80 @@ ENGINE = InnoDB;
-- -------------------------
-- Sama trigger, kun ylempi constraint.
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `vain_yksi_tapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
FOR EACH ROW
BEGIN
-- kaikki mahdollisesti käytettävät muuttujat on määriteltävä
-- heti BEGIN-blokin alussa...
DECLARE kj INT;
DECLARE vj INT;
DECLARE id INT;
DECLARE id2 INT;
DECLARE joukkue1 INT;
DECLARE joukkue2 INT;
-- Yksi ottelutapahtuma-rivi kuvaa oikeasti vain ja ainoastaan yhtä tapahtumaa:
-- aikalisää, jäähyä, rankkaria tai maalia.
IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.jaahy_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
(CASE WHEN NEW.maali_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) != 1) THEN
CALL `ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia`;
END IF;
SET kj = (SELECT kotijoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
SET vj = (SELECT vierasjoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
-- aikalisän voi pitää vain otteluun kuuluva joukkue
IF (NEW.aikalisa_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT joukkue_id FROM aikalisa WHERE aikalisa_id = NEW.aikalisa_id);
IF (id NOT IN (kj, vj)) THEN
CALL `aikalisa_vaara_joukkue`;
END IF;
END IF;
-- jäähylle voi joutua vain pelaaja, joka on joukueessa joka pelaa kys. ottelua
IF (NEW.jaahy_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT pelaaja_id FROM jaahy WHERE jaahy_id = NEW.jaahy_id);
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (kj, vj))) THEN
CALL `jaahy_vaara_pelaaja`;
END IF;
END IF;
-- rankkarin voi tehdä vain oikeaan joukkueeseen kuuluva pelaaja
IF (NEW.rankkari_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT pelaaja_id FROM rankkari WHERE rankkari_id = NEW.rankkari_id);
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (kj, vj))) THEN
CALL `rankkari_vaara_pelaaja`;
END IF;
END IF;
-- maalin voi tehdä vain otteluun kuuluva joukkue.
-- maalin voi tehdä vain pelaaja, joka kuuluu jompaan kumpaan joukkueeseen.
IF (NEW.maali_id IS NOT NULL) THEN
SET id = (SELECT joukkue_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
IF (id NOT IN (kj, vj)) THEN
CALL `maali_vaara_joukkue`;
END IF;
SET id = (SELECT pelaaja_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (kj, vj))) THEN
CALL `maali_vaara_pelaaja`;
END IF;
SET id2 = (SELECT syottaja_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
IF (id2 IS NOT NULL) THEN
SET joukkue1 = (SELECT joukkue_id FROM sopimus WHERE pelaaja_id = id);
SET joukkue2 = (SELECT joukkue_id FROM sopimus WHERE pelaaja_id = id2);
IF (joukkue1 != joukkue2) THEN
CALL `maali_vaara_syottaja`;
END IF;
END IF;
END IF;
END//
-- Sama trigger, kun ylempi constraint.
CREATE TRIGGER `vain_yksi_tapahtuma_upd` BEFORE UPDATE ON `ottelutapahtuma`
FOR EACH ROW
BEGIN
IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment