Commit 1c1d9432 authored by Samson's avatar Samson
Browse files

merge

parent 75efef81
......@@ -245,21 +245,6 @@ Master-käyttäjä ylläpitää palvelua: lisää/poistaa tulevat liikuntatunnit
+capacity
}
class ToolCategory {
+toolCategoryID
+toolCategoryName
+toolCategoryDescription
}
class Rating {
+ratingID
+rating
+ratingFeedback
+raterID
+ratedID
+transactionID
}
class DB {
GetUsersFromMysql()
GetClassesFromMysql()
......@@ -284,18 +269,14 @@ Master-käyttäjä ylläpitää palvelua: lisää/poistaa tulevat liikuntatunnit
## Työnjako
Samson Azizyan
Suunnittelu, XAML toteutus, code in behind, testit, Mysql database (Tietokannat kurssi)
## Työaika suunnitelma
Suunnittelu, front end, back end, testit, Mysql database, Laravel.
* Viikko 11: MainWindow ja RegisterWindow sekä XAML että code in behind. User, Tool luokat, Mysql tietokanta (15h)
* Viikko 12: DB, MainPage XAML ja code in behind, DB, Mysql (10h)
* Viikko 13: ProfileWindow, DB (5h)
* Viikko 14: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, Harjoitustyön suunnitelmä xD (17h)
* Viikko 15: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, CommentWindow XAML, Mysql näkymät (20h)
* Viikko 16: Rating Window, Testaaminen, debuggaaminen (10h)
## Työaika
Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnitelman vasta viikolla 14.
* Viikko 47: Digital Ocean palvelimen setup, Laravel ympäristön asennus, mysql tietokannan
toteutus (20h)
* Viikko 48: Blade näkymät, reititys, tietokannan migratiot ja testidata, itseopiskelu, Reactin asennus Laravel ympäristöön, front end ohjelmointi, back end ohjelmointi (50h)
* Viikko 49: Dokumentointi, testaaminen, bugien korjaus (10h)
# Loppuraportti
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment