Unverified Commit 38c7787d authored by samsonitto's avatar samsonitto Committed by GitHub
Browse files

Update README.md

parent 75efef81
......@@ -277,7 +277,6 @@ Master-käyttäjä ylläpitää palvelua: lisää/poistaa tulevat liikuntatunnit
User --> Comment
Booking --> DB
ClassIsAvailable --> DB
@enduml
```
......@@ -464,4 +463,4 @@ Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä lö
* Arvosanaehdotus: 5
* Perustelut: Asetin itselleni arvosanaehdotukseksi 5, koska tein tosi paljon hommaa ja siihen kului noin 60h. Saattoi olla vähän liian kunniahimoinen projekti. Lopputulokseen olen tyytyväinen, kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ulkoasu olisi voinut olla näyttävämpi, mutta toiminnallisuus oli prioriteettina tässä projektissa. Tietokanta oli monipuolinen ja hyvin toimiva. Tämä on hyvä pohja jatkokehitystä varten.
* Mitä opin: Opin tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä, implementoimaan mysql-tietokantoja, opin syvemmin käsittelemään olioita ja luokkia. Tämän opintojakson aikana minun ohjelmointitaito on kolmenkertaistunut.
* Mitä pitää oppia: Käsittelemään interfaceja, käyttämään webclientia (tallentamaan sinne tiedostoja), Entity Framework
\ No newline at end of file
* Mitä pitää oppia: Käsittelemään interfaceja, käyttämään webclientia (tallentamaan sinne tiedostoja), Entity Framework
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment