Commit 6621ee3f authored by Samson's avatar Samson
Browse files

sq

parent 6d8f81a2
......@@ -276,7 +276,7 @@ toteutus (20h)
* Sovellus on implementoitu Laravel ympäristöllä, joka pyötii apache palvelimella, Digital Oceanin ubuntu-koneella.
* Laravelin päälle on asennettu React.js ympäristö, jota on hyödynnetty ainoastaan "Classes" sivulla. Oli tarkoitus lisätä kalenteri-komponentti siihe, mutta oli hankalaa ja aika alkoi loppumaan kesken, joten luovutin sen.
* Käytin mm Javascript, PHP, HTML, CSS, Jquery, Blade, Bootstrap
* Asensin reactiin muutaman kirjaston: Stringify, Momentjs, Axios
* Asensin reactiin muutaman kirjaston: Sequelize, Momentjs, Axios
## Tietoa ohjelmasta
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment