Commit 6d8f81a2 authored by Samson's avatar Samson
Browse files

errors

parent 0bf9800e
...@@ -454,10 +454,10 @@ Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä lö ...@@ -454,10 +454,10 @@ Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä lö
### Webohjelmointi ### Webohjelmointi
* Arvosanaehdotus webohjelmointi: 4 * Arvosanaehdotus webohjelmointi: 4
* Perustelut: En ihan viitsinyt laittaa arvosananksi 5, koska on hieman spagettiä minun react-komponentti. Olen kuitenkin käyttänyt siihe paljon aikaa ja kaikki mahdolliset tekniikat. Komponentti toimii niin kuin pitääkin. * Perustelut: En ihan viitsinyt laittaa arvosananksi 5, koska on hieman spagettiä minun react-komponentti. Olen kuitenkin käyttänyt siihen paljon aikaa ja kaikki mahdolliset tekniikat. Komponentti toimii niin kuin pitääkin.
### Pohdinta ### Pohdinta
* Molemmat kurssit olivat tosi työläistä, mutta se on vaan hyvä asia. Mitä työläämpi kurssi, sitä paremmin oppii. Ehkä minun ei olisi pitänyt sekoittaa React, php, javascript, node. Olisin varmaan voinut päästä hempommalla, mutta tulipa opittu paljon. * Molemmat kurssit olivat tosi työläitä, mutta se on vaan hyvä asia. Mitä työläämpi kurssi, sitä paremmin oppii. Ehkä minun ei olisi pitänyt sekoittaa React, php, javascript, node. Olisin varmaan voinut päästä hempommalla, mutta tulipa opittu paljon.
* Mitä opin: Opin tekemään web-sovelluksia käyttämällä monta eri tekniikkaa. Eniten opin käyttämään Laravelia, se vaikutti alussa tosi sekaavalta, mutta loppujen lopsi se osoittautui todella käteväksi ympäristöksi. * Mitä opin: Opin tekemään web-sovelluksia käyttämällä monta eri tekniikkaa. Eniten opin käyttämään Laravelia, se vaikutti alussa tosi sekaavalta, mutta loppujen lopsi se osoittautui todella käteväksi ympäristöksi.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment