Commit 07ab0c2f authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent bb692df0
......@@ -98,8 +98,9 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
```plantuml
@startuml
:Työkalun omistaja: as Omistaja
Käyttäjä --> (Työkalujen selailu) : Selaa
Käyttäjä --> Työkalun omistaja : Soittaa ja sopii tapaaminen
Käyttäjä --> Omistaja : Soittaa ja sopii tapaaminen
Käyttäjä --> (Työkalun vuokraus) : Vuokraa
Käyttäjä --> (Työkalun palautus) : Palauttaa
@enduml
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment