Commit 0da72aeb authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update at7_returnatool.md

parent 3a53c216
......@@ -3,11 +3,11 @@
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy lisäämään ja poistamaan käyttäjiä kaverilistalle sekä kommunikoimaan heidän kanssa |
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan käyttäjällä jos käyttäjä pystyy palauttamaan lainatun työkalun |
| Testitapaus ID | AT06 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Testitapauksen suunnittelija | Samson Azizyan |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Azizyan |
| Luontipvm | 6.4.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
......@@ -16,44 +16,30 @@
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään hakea, lisätä ja poistaa käyttäjiä kaverilistalle.
* Yritetään kommunikoida kvaerilistalla olevien käyttäjien kanssa.
* Yritetään palauttaa lainatun työkalun takaisin omistajalle.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0009
* Ominaisuus: FT06 - Kaverilista
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Hae käyttäjä"
* Profiili-ikkuna auki ja lista vuokratuista työkaluista on auki.
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Haetaan käyttäjä
2. Lisätään käyttäjä kaverilistalle
3. Käyttäjä hyväksyy kaverilistalle lisäämisen pyynnön
4. Aloitetaan keskustelu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
5. Kommunikoidaan kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
6. Poistetaan käyttäjä kaverilistalta
1. Valitaan työkalu jonka halutaan palauttaa
2. Klikataan Return painiketta
3. Varmistus ikkuna avautuu
4. Klikataan "Yes"
5. Työkalu on poistunut vuokrattujen työkalujen listasta
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan haettu, lisätty ja poistettu käyttäjä kaverilistalta
* sekä ollaan kommunikoitu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 1 Kaikkien henkilötietojen pitää olla poistettuna tietokannasta-->
* että ollaan palautettu vuokratun työkalun omistajalleen.
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Käyttäjää on haettu, lisätty kaverilistalle ja poistettu kaverilistalta onnistuneesti. Kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa on kommunikoitu onnistuneesti.
* FAIL Joko haku, lisäys, poisto tai kommunikointi on epäonnistunut.
\ No newline at end of file
* PASS Käyttäjää on palauttanut vuokratun työkalun onnistuneesti ja transaktio kirjautuu tr_completion tauluun mysql tietokannassa.
* FAIL Käyttäjä ei onnistunut palauttamaan työkalua.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment