Commit 19df73ba authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update f4_rating.md

parent a75f2027
# Tunnusten luominen ja kirjautuminen
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")-->
# Arviointi
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT01 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Kirjautuminen |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Mauri Myyrä |
| Ominaisuus ID |FT04 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Arviointi |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Samson Azizyan |
| Status | hyväksytty |
### Kuvaus
Vaelluskartan tärkeimmät ominaisuudet ovat navidointi, alueiden merkkaaminen ja alueiden arvioiminen.
Tätä varten käyttäjän pitää pystyä luomaan käyttäjätunnus ja kirjautumaan palveluun. Lisäominaisuutena Facebook-tunnuksilla kirjautuminen.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
| |
|:-:|
| [Use Case 1: Tunnusten luominen](usecase1.md) |
| [Use Case 2: Kirjautuminen](usecase2.md) |
| [FUNC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [FUNC-REQ-0008](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [USAGE-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-käytettävyysvaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
* Käyttäjänä haluan, että voin kirjautua turvallisesti palveluun käyttäen minun Facebook-tunnuksia
* Ylläpitäjänä haluan imlementoida nopean, yksinkertaisen ja turvallisen kirjautumisprosessin
<!--**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
esim. #8 #2-->
### Käyttöliittymänäkymä/mock (klikkaa kuvaa)
[Tästä linkistä pääset ominaisuuden mockupiin](https://www.figma.com/proto/C0cnmDNYO1GFgqRogE6DtF8n/vaelluskartta_prototype?node-id=0%3A2&scaling=scale-down&redirected=1)
<!--*Tähän kuva/mockup -linkki, joka liittyy oleellisesti ominaisuuteen/toiminnallisuuteen*
<!--![../kuvat/login.PNG](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1)-->
<!--[![](../kuvat/login.PNG)](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1 "")-->
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| | |
Jokaisella käyttäjällä on arvio, joka on keskiarvo muiden käyttäjien jättämistä arvioista.
Sovellus laskee keskiarvon suoraan tietokannasta.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment