Commit 20ea7173 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent b8512897
......@@ -58,7 +58,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](liitteet/f2_tools) | Pakollinen | |
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment