Commit 233b6f74 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Hyväksyntätestit

parent e456232c
......@@ -148,4 +148,16 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
**Käyttötiheys**
* Kommenttointi: rajaton
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton
\ No newline at end of file
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton
## Hyväksyntätestit
| TestiID | Kuvaus |
|:-:|:-:|
| AT01 | [Tunnusten luominen](liitteet/at1_tunnusten_luominen.md) |
| AT02 | [Palveluun kirjautuminen](liitteet/at2_kirjautuminen.md) |
| AT03 | [Työkalun lisäys/poisto](liitteet/at3_addtool.md) |
| AT04 | [Työkalun vuokraaminen](liitteet/at4_rentatool.md) |
| AT05 | [Tunnusten poistaminen](liitteet/at5_delete.md) |
| AT06 | [Kommentointi](liitteet/at6_comments.md) |
| AT07 | [Työkalun palautus](liitteet/at7_returnatool.md) |
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment