Commit 24382793 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update at5_delete.md

parent 6c9ecd55
......@@ -2,11 +2,11 @@
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy poistamaan omat tunnukset palvelun tietokannasta |
| Testitapaus ID | AT05 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan Käyttäjällä jos Käyttäjä pystyy poistamaan omat tunnukset sovelluksen tietokannasta |
| Testitapaus ID | AT04 |
| Testitapauksen suunnittelija | Samson Azizyan |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Azizyan |
| Luontipvm | 6.4.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
......@@ -19,33 +19,29 @@
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0010
* Ominaisuus: [FT05 - Asiakaspalvelu](f3_delete_account.md)
* Ominaisuus: [Käyttäjätilin poistaminen](f3_delete_account.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Kirjaudu palveluun"
* Profiilisivu
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Luodaan tunnukset
2. Kirjaudutaan palveluun
3. Siirrytään "Poista tili" valikkoon
4. Poistetaan tili
5. Varmistetaan poisto
6. Tarkistetaan palvelun tietokannat, että henkilötiedot on varmasti poistettu
1. Klikataan "Poista käyttäjätili" painiketta
2. Varmistus ikkuna avautuu
3. Klikataan "Yes" painiketta
4. Kaikki ikkunat sulkeutuu ja aukee Login (MainWindow) ikkuna
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan poistettu just luodun käyttäjätilin ja sen henkilötiedot palvelun tietokannasta.
* että ollaan poistettu käyttäjätilin ja sen henkilötiedot palvelun tietokannasta.
<!--**Huomioitava testin aikana**
**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1-->
* Huomio 1 Kaikkien henkilötietojen pitää olla poistettuna tietokannasta
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment