Commit 2542d080 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent a1b446df
......@@ -171,16 +171,25 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
# Käsitemalli
### Käsitteet
1. User: iTool sovelluksen käyttäj
2. Tool: Työkalu
3. Tool Category: Työkalun kategoria
4. Transaction: Työkalun omistajan ja työkalun vuokraajan välinen kauppa
5. Comment: Työkalujen kommentit
6. Rating: Käyttäjän antama arvio(1-5) kaupan toiselle osapuolelle
```plantuml
@startuml
CommentWindow --|> MainPage
RegisterWindow --|> MainWindow
MainWindow --> MainPage
MainPage --> ProfileWindow
User --> MainPage
User --> ProfileWindow
Tool --|> User
User --> DB
User --|> Tool
Transaction --|> User
Transaction --|> Tool
Tool --|> ToolCategory
Comment --|> Tool
Comment --|> User
User --> Rating
Rating --|> Transaction
@enduml
```
# Luokkamalli
......@@ -216,6 +225,40 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
+toolImage
}
class Comment {
+commentID
+commentDateTime
+commentBody
+toolID
+userID
+commentParentID
}
class Transaction {
+transactionID
+transactionStartDate
+transactionPlannedEndDate
+transactionActualEndDate
+userOwnerID
+userLesseeID
+toolID
}
class ToolCategory {
+toolCategoryID
+toolCategoryName
+toolCategoryDescription
}
class Rating {
+ratingID
+rating
+ratingFeedback
+raterID
+ratedID
+transactionID
}
class MainWindow {
Opne()
Close()
......@@ -264,6 +307,14 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
User --> ProfileWindow
Tool --|> User
User --> DB
Tool --|> ToolCategory
Transaction --|> Tool
User --> Transaction
User --> Comment
Comment --|> Tool
User --> Rating
Rating --|> User
Rating --|> Transaction
@enduml
```
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment