Commit 2e34f3e1 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 014b5018
......@@ -9,18 +9,26 @@
## Sisällysluettelo
* [Sovelluksen yleiskuvaus](#sovelluksen-yleiskuvaus)
* [Kohdeyleisö](#kohdeyleisö)
* [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#käyttöympäristö-ja-käytetyt-teknologiat)
* [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
* [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
* [Käyttötapaukset](#käyttötapaukset)
* [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
* [Käsitemalli](#käsitemalli)
* [Luokkakaavio](#luokkamalli)
* [Työnjako](#työnjako)
* [Työaikasuunnitelma](#työaika-suunnitelma)
* [Vaatimusmäärittely](#vaatimusmäärittely)
* [Sovelluksen yleiskuvaus](#sovelluksen-yleiskuvaus)
* [Kohdeyleisö](#kohdeyleisö)
* [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#käyttöympäristö-ja-käytetyt-teknologiat)
* [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
* [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
* [Käyttötapaukset](#käyttötapaukset)
* [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
* [Käsitemalli](#käsitemalli)
* [Luokkakaavio](#luokkamalli)
* [Työnjako](#työnjako)
* [Työaikasuunnitelma](#työaika-suunnitelma)
* [Loppuraportti](#loppuraportti)
* [Asennus](#asennus)
* [Tetoa ohjelmasta](#tietoa-ohjelmasta)
* [Kuvaruutukaappaukset](#kuvaruutukaappaukset)
* [Mukana tulevat tiedostot](#)
* [Tietokanta](#tietokanta)
* [Ongelmat, jatkokehitysideat](#)
* [Yhteenveto](#yhteenveto)
# Sovelluksen yleiskuvaus
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment