Commit 2ebaa0c7 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update at1_tunnusten_luominen.md

parent 3017ce89
# "Kirjautuminen" ominaisuuden hyväksyntätesti
# "Tunnusten luominen" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy kirjautumaan palveluun omilla tunnuksilla |
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan käyttäjällä jos käyttäjä pystyy kirjautumaan palveluun omilla tunnuksilla |
| Testitapaus ID | AT01 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Testitapauksen suunnittelija | Samson Azizyan |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Azizyan |
| Luontipvm | 6.4.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
......@@ -17,44 +17,35 @@
**Testin kuvaus / tavoite**
* Luodaan tunnukset palveluun ja yritetään kirjautua palveluun näitä tunnuksia käyttäen.
* Sen jälkeen kokeillaan kirjautua facebook-tunnuksilla.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0001
* Käyttötapaus: [Use Case 2 - kirjautuminen](usecase2.md)
* Käyttötapaus: [Use Case 1 - Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../README.md#tunnusten-luominen-ja-kirjautuminen)
* Ominaisuus: [Ominaisuus - Tunnusten luominen ja kirjautuminen](f1_login.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "kirjaudu palveluun"
* MainWindow, "kirjaudu palveluun"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Luodaan tunnukset
2. Klikataan linkkiä varmistussähköpostissa
3. Syötetään s-posti
4. Syötetään salasana
5. Syötetään google authenticator varmistuskoodi
6. Kirjaudutaan ulos palvelusta
7. Kirjaudutaan Facebook-tunnuksilla palveluun
1. Klikataan "Registen" painikettä
2. Täytetään kaikki pakolliset kentät
3. Klikataan "Complete" painikettä
4. Register-ikkuna sulkeutuu ja MainWindow aukee
5. Syötetään s-posti ja salasana
6. Klikataan "Login" painikettä
7. Ollaan kirjautuneena sovellukseen
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan kirjautuneena palveluun ja voidaan käyttää palvelua.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
* että ollaan kirjautuneena sovellukseen ja voidaan käyttää sovellusta.
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Kirjautuminen palveluun onnistuu sekä luomilla tunnuksilla että facebook-tunnuksilla
* FAIL Kirjautuminen palveluun epäonnistuu jommalla kummalla tai mollemmin tavoin
\ No newline at end of file
* PASS Tunnukset tallentui tietokantaan ja kirjautuminen palveluun onnistuu
* FAIL Tunnukset ei tallennu tietokantaan
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment