Commit 3a53c216 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update at6_comments.md

parent 24382793
......@@ -3,11 +3,11 @@
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy lisäämään ja poistamaan käyttäjiä kaverilistalle sekä kommunikoimaan heidän kanssa |
| Testitapaus ID | AT06 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan käyttäjällä, jos käyttäjä pystyy kommentoimaan sekä työkaluja että muita kommeteja |
| Testitapaus ID | AT05 |
| Testitapauksen suunnittelija | Samson Azizyan |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Azizyan |
| Luontipvm | 6.4.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
......@@ -16,44 +16,34 @@
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään hakea, lisätä ja poistaa käyttäjiä kaverilistalle.
* Yritetään kommunikoida kvaerilistalla olevien käyttäjien kanssa.
* Yritetään kommentoida työkalua ja kommettia.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0009
* Ominaisuus: FT06 - Kaverilista
* Ominaisuus: [Kommentoiminen](f5_comment.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Hae käyttäjä"
* MainPage ikkuna auki, saatavilla olevien työkalujen lista auki
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Haetaan käyttäjä
2. Lisätään käyttäjä kaverilistalle
3. Käyttäjä hyväksyy kaverilistalle lisäämisen pyynnön
4. Aloitetaan keskustelu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
5. Kommunikoidaan kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
6. Poistetaan käyttäjä kaverilistalta
1. Valitaan työkalu listasta
2. Klikataan Comment painiketta
3. Kirjoitetaan kommentti
4. Klikataan kommentin alla olevaa Reply painiketta
5. Kirjoitetaan vastaus kommenttiin
6. Suljetaan ikkuna
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan haettu, lisätty ja poistettu käyttäjä kaverilistalta
* sekä ollaan kommunikoitu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 1 Kaikkien henkilötietojen pitää olla poistettuna tietokannasta-->
* että ollaan kommentoitu sekä työkalua että omaa kommenttiä
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Käyttäjää on haettu, lisätty kaverilistalle ja poistettu kaverilistalta onnistuneesti. Kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa on kommunikoitu onnistuneesti.
* FAIL Joko haku, lisäys, poisto tai kommunikointi on epäonnistunut.
\ No newline at end of file
* PASS Käyttäjä on jättänyt kommentin ja vastauksen kommenttiin onnistuneesti.
* FAIL Käyttäjä epäonnistui jättämään joko kommentin tai vastauksen kommenttiin.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment