Commit 4cbbaf07 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update f7_returntool.md

parent 673089bb
# Työkalun palautus
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT07 |
......@@ -19,31 +18,9 @@ Siihen liittyy vuokratun työkalun palautus omistajalleen.
| |
|:-:|
| [Use Case 1: Tunnusten luominen](usecase1.md) |
| [Use Case 2: Kirjautuminen](usecase2.md) |
| [FUNC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [FUNC-REQ-0008](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [USAGE-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-käytettävyysvaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |
| [Use Case 2: Työkalujen käsittely](../README.md#työkalujen-selailu-vuokraus-palautus-ja-poistaminen) |
| [AT06](at7_returnatool.md) |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
* Käyttäjänä haluan, että voin paluttaa työkalun omistajalle kätevästi.
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| | |
* Käyttäjänä haluan, että voin paluttaa työkalun omistajalle kätevästi.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment