Commit 4ec533a4 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.labranet.jamk.fi:M3156/itoolui

moi
parents c4b05a3e 9987baa2
......@@ -204,7 +204,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
### Käsitteet
1. User: iTool sovelluksen käyttäj
1. User: iTool sovelluksen käyttäjä
2. Tool: Työkalu
3. Tool Category: Työkalun kategoria
4. Transaction: Työkalun omistajan ja työkalun vuokraajan välinen kauppa
......@@ -513,6 +513,11 @@ On olemassa kuitenkin muutamaa kehitysideaa.
* Täytyy implementoida sellainen toiminnallisuus, jolla sama käyttäjä ei voisi olla kirjautuneena moneella päätelaitteella samanaikaisesti
### Katselmoinnin aikana ilmestyneet bugit
* Lisättäessä uusi työkalu ilmeni ongelma samannimisen kuvatiedoston kanssa (bugi korjattu)
* Käyttäjä pystyi poistamaan oman profiilin vaikka sillä oli auki olevia transaktioita (bugi korjattu)
## Työmäärä
Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä löytyy karkea arvio työtunneista:
......@@ -526,4 +531,6 @@ Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä lö
* Samson Azizyan (M3156)
* Arvosanaehdotus: 5
* Perustelut: Asetin itselleni arvosanaehdotukseksi 5, koska tein tosi paljon hommaa ja siihen kului noin 60h. Saattoi olla vähän liian kunniahimoinen projekti. Lopputulokseen olen tyytyväinen, kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ulkoasu olisi voinut olla näyttävämpi, mutta toiminnallisuus oli prioriteettina tässä projektissa. Tietokanta oli monipuolinen ja hyvin toimiva. Tämä on hyvä pohja jatkokehitystä varten.
\ No newline at end of file
* Perustelut: Asetin itselleni arvosanaehdotukseksi 5, koska tein tosi paljon hommaa ja siihen kului noin 60h. Saattoi olla vähän liian kunniahimoinen projekti. Lopputulokseen olen tyytyväinen, kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ulkoasu olisi voinut olla näyttävämpi, mutta toiminnallisuus oli prioriteettina tässä projektissa. Tietokanta oli monipuolinen ja hyvin toimiva. Tämä on hyvä pohja jatkokehitystä varten.
* Mitä opin: Opin tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä, implementoimaan mysql-tietokantoja, opin syvemmin käsittelemään olioita ja luokkia. Tämän opintojakson aikana minun ohjelmointitaito on kolmenkertaistunut.
* Mitä pitää oppia: Käsittelemään interfaceja, käyttämään webclientia (tallentamaan sinne tiedostoja), Entity Framework
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment