Commit 65d550fd authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent fa1c9300
......@@ -363,10 +363,16 @@ Tietokannan suunnittelin tietokannat opintojakson harjoitustyönä. Tietokannast
<img src="liitteet/iTool.JPG" alt="iTool v1" width="900">
Tässä versiossa tietokannassa oli tr_completion taulu, se taulu oli työkalun palautusta varten. Käyttäjä palauuttaa työkalun, samalla palautustapahtuma tallentuisi
tr_completion tauluun, johon kirjautuu palautus PVM, palautus kunto ja arvio kaupan toisesta osapuolesta. Transaction ja tr_completion taulujen välissä oli
yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction tauluun on lisätty palautusPVM (actualEndDate) kenttä, joka transaction käynnistyessä olisi null.
### iTool tietokanta lopullinen versio 2
<img src="liitteet/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty
## Ongelmat, jatkokehitysideat
## Yhteenveto
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment