Commit 663bd05c authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 712062c6
......@@ -448,7 +448,7 @@ pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämä
<img src="images/itool_addtool.JPG" alt="iTool v1" width="700">
* Lisää työkalu - ikkunassa voi lisätä uusia työkaluja
* Kaikki kentä työkalun kuvaa lukuunottamatta ovat pakollisia
* Kaikki kentät työkalun kuvaa lukuunottamatta ovat pakollisia
### Piilotettu 'Add random tools'-ikkuna
<img src="images/itool_addrandomtools.JPG" alt="iTool v1" width="300">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment