Commit 6ac84fdc authored by M3156's avatar M3156
Browse files

Update README.md

parent 70f85420
......@@ -128,7 +128,7 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
3. Käyttäjä vuokraa työkalun
4. Käyttäjä palauttaa työkalun
5. Käyttäjä poistaa työkalun
6. Sovellus ylikirjoittaa poistetun työkalun
6. Sovellus ylikirjoittaa poistetun työkalun [(CODE002)](liitteet/code002.md)
**Lopputulos**
......@@ -168,6 +168,27 @@ laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.
* Kommenttointi: rajaton
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton
### Tunnusten poistaminen
```plantuml
@startuml
Käyttäjä --> (Tunnusten poistaminen)
(Tunnusten poistaminen) --> (iTool tietokanta) : Ylikirjoittaa
@enduml
```
**Käyttötapauksen kuvaus**
1. Käyttäjä poista tunnukset
2. Tunnukset ylikirjoitetaan tietokannassa [(CODE001)](liitteet/code001.md)
**Lopputulos**
* Käyttäjän tunnukset on ylikirjoitettu tietokkannassa
**Käyttötiheys**
* Kerran per sähköposti
## Hyväksyntätestit
| TestiID | Kuvaus |
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment